Khóa [2]

467 12 4

Tình hình có vẻ căng nha...

Vừa vô xem thì thấy hẳn 4 chương bị khóa luôn.. 48, 69, 84 với 110

Tác giả đang cố sửa lại chương 69 để được mở khóa..

Trong thời gian cố gắng sửa thì lại bị khóa tiếp mấy chương khác :"(((((((((((((

Trong thời gian cố gắng sửa thì lại bị khóa tiếp mấy chương khác :"(((((((((((((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hệ thống: Phát thông tri cấp: 《 Đồng học không làm yêu [ trọng sinh ]》 thời gian: 2019-03-24 03:32:40

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hệ thống: Phát thông tri cấp: 《 Đồng học không làm yêu [ trọng sinh ]》 thời gian: 2019-03-24 03:32:40

Phối hợp quốc gia internet nội dung thống trị, bổn văn chương 69 hiện bị 【 khóa chương đãi sửa 】, thỉnh tác giả tham khảo hậu trường trạm nội tin nhắn xem xét nguyên nhân, kiểm tra văn chương nội dung, cùng tồn tại tức sửa chữa, cảm ơn phối hợp.

Hệ thống: Phát thông tri cấp: 《 Đồng học không làm yêu [ trọng sinh ]》 thời gian: 2019-03-24 11:02:30

Phối hợp quốc gia internet nội dung thống trị, bổn văn chương 110 hiện bị 【 khóa chương đãi sửa 】, thỉnh tác giả tham khảo hậu trường trạm nội tin nhắn xem xét nguyên nhân, kiểm tra văn chương nội dung, cùng tồn tại tức sửa chữa, cảm ơn phối hợp.

Hệ thống: Phát thông tri cấp: 《 Đồng học không làm yêu [ trọng sinh ]》 thời gian: 2019-03-24 07:57:40

Phối hợp quốc gia internet nội dung thống trị, bổn văn chương 84 hiện bị 【 khóa chương đãi sửa 】, thỉnh tác giả tham khảo hậu trường trạm nội tin nhắn xem xét nguyên nhân, kiểm tra văn chương nội dung, cùng tồn tại tức sửa chữa, cảm ơn phối hợp.

Hệ thống: Phát thông tri cấp: 《 Đồng học không làm yêu [ trọng sinh ]》 thời gian: 2019-03-24 06:24:00

Phối hợp quốc gia internet nội dung thống trị, bổn văn chương 48 hiện bị 【 khóa chương đãi sửa 】, thỉnh tác giả tham khảo hậu trường trạm nội tin nhắn xem xét nguyên nhân, kiểm tra văn chương nội dung, cùng tồn tại tức sửa chữa, cảm ơn phối hợp.

[Hoàn][QT✿BHTT✿Trọng Sinh] Đồng Học Không Làm Yêu - Thời Vi Nguyệt ThượngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!