145

7.6K 395 83
                  

2-06

8:03 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas
3 mins ago • Public

Pipilayan ko na para hindi na makakawala

Pipilayan ko na para hindi na makakawala

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂😡 4

Kalista Julienne Sto. Tomas: Pangit kaibigan ng mga 'to kung hindi haha react naka-angry mga bitter!!!!!!

Ulysses Guerrero: Hindi naman ako kakawala.

     | War Sto. Tomas: Ulo mo

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: PANIRA KA KUYA TANGINA KA 😭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon