72

7K 363 367
                  

1-21

Bababa ba? Bababa.

7:45 PM

Ulysses:

How do you tell someone you don't like them without hurting their feelings.

Steele:

Luh ssob mahirap 'yan kasi kahit paano mo sabihin masasaktan at masasaktan mo 'yong tao.

Diretsahin mo na lang ssob para hindi na umasa.

Ulysses:

Oh. That's true.

Steele:

Sino ba ean, ssob?

Ulysses:

It's Jhepoy Dizon.

Steele:

Ha?

Eon:

Ha?

Khairus:

Ha?

Gun:

Ito???

Ulysses:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Ulysses:

I guess so?

Steele:

AH SI JHEPOY HAHAHAHAHA

Ulysses:

It seems that he likes me but I don't feel the same way.

And I don't want to lead him on as he keeps on sending me messages.

Steele:

Awit ssob.

Pero gates ko.

Eon:

Ulysses Guerrero setting the bar high how can we keep up 🤣

Gun:

Be like Cap!

Kaso one of a kind 'yan si Cap!

Khairus:

Sipsip na bunot lol

Ulysses:

I'm just doing the right thing.

It's never okay to lead someone on.

If you cannot reciprocate the feelings, then tell them.

It's more painful to give false hopes.

That's not nice.

Steele:

Kaya ikaw ang retsam ko eh 🤧

Eon:

How to be u

Gun:

Hindi mo kayang maging si Cap, Kuya Eon.

Eon:

Walang galang na bunot!

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon