124

7.3K 366 112
                  

2-01

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

I feel so lucky to have people who always got my back.

7:35 PM • 02/01/XX

2↩️  0🔁  4❤️


Archer @archeraltajeros • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Fucking plastic pagkatapos mo kaming pagsarhan ng pinto????

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @archeraltajeros
SA TINGIN MO HAHARAP AKO KAY ULY BB NA MUKHA AKONG GUSGUSIN AT MAGANG-MAGA ANG MUKHA?????

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo and @archeraltajeros
And what's wrong with me seeing you like that? You still look good.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @GuerreroUlysses and @archeraltajeros
Jowain mo na kaya ako 😭

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @archeraltajeros
Haha what

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @GuerreroUlysses, @Kaligayahanmo and @archeraltajeros
TIME OUT

|
|

Kendrix @kendrirogerx • 1m
Replying to @WarPeroDiSanto and 3 others
Tangina niyo magkakasama lang tayo 😭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon