73

6.9K 347 78
                  

1-21

8888

8:32 PM

Hi, Jhepoy.

Hala bakit???

Ito na ba ang pinakahihintay kong panahon

I think you're a nice guy.

Ikaw rin!!!

I don't want to hurt you.

And I don't want to lead you on.

But I don't like you.

I don't have time to fall.

I'm sorry.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon