107

7.5K 379 117
                  

1-24

Twitter

Aestelle @Aestelletic

Ngl parang ang sarap magka-kuya kagaya ni War HAHAHAHAHA

10:03 PM • 01/24/XX

2↩️  2🔁  6❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Aestelletic
Bakit kuya pa eh boyfriend mo na nga

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Aestelletic
Saka proven mo na kayang masarap ako, love.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Aestelletic
Blessed talaga ako na may kuya akong kagaya mo, Kuya War 🥺❤️

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @Aestelletic
Kung ano man hihingin mo, hindi pa rin ang sagot 👍🏻

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon