24

7.4K 382 114
                  

1-15

Text Message

8888

9:23 PM

So anong gusto mo sa babae?

What do you mean?

Your ideal girl! What are you looking for in a girl ganon. To be your partner in life!

Oh. Hindi ko pa iniisip.

MARUNONG KANG MAGTAGALOG???

Yeah, sure. I'm a Filipino.

N E WAYS bakit hindi mo pa iniisip?

I'm more focused on volleyball. I don't have time for other things.

Sus kapag nakilala mo ako baka kainin mo 'yang sinasabi mo.

You can't eat words.

KASABIHAN KASI 'YON MY GOD

I know. I was joking.

hUH MARUNONG KANG MAG-JOKE???

A friend was helping me, actually.

HAHAHAHAHAHA

Cute mo sir ang sarap mo sigurong alagaan

Okay?

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon