8

7.9K 362 177
                  

1-10

Text Message

8888

11:03 AM

OMG SORRY

I WAS DRUNK YESTERDAY

Namali ako ng type sa number ng ex ko 😭

Oh. Okay.

Bakit nga naman ba ako makikipagbalikan sa 'yo eh hindi naman naging tayo diba?

Yeah. Sure.

So,,,

Single ka ba?

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon