87

7.2K 327 69
                  

1-22

Text Message

Mama

7:46 AM

Kalista, may business meeting kami ng Papa ninyo sa Cebu. Nag-overnight ka kina Archer hindi ka nagpapaalam. Next time tell me beforehand hindi 'yong pinag-aalala ninyo kami.

Ang Kuya War mo na ang bahala sa allowance mo. Pumayag na rin siyang ihatid sundo ka sa school.

I better see improvement sa scores mo, Kalista.

Your scores are unbecoming of a Sto. Tomas.

Listen to your kuya. But don't follow his bad example. He's still doing that volleyball thing? He can't even beat who's that again?

Anyway, mag-ingat kayo.

We'll be back after a week.

Okay po, mom.

Ingat po.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon