140

7.8K 442 259
                  

2-05

Ulysses Guerrero

7:34 PM

Ulysses:

Good evening, Kalista.

Seen, 7:35 PM

Kalista:

BB!!!

Good evening!

Ulysses:

Are you free tomorrow?

Kalista:

BASTA IKAW

DATE BA YAN

Ulysses:

Yes.

Kalista:

Ha

Ulysses:

Hmm?

Kalista:

TEKA SERIOUS KA BA

Ulysses:

I've always been serious.

Kalista:

HA

TEKA LANG

INAAUA MO KONG DATE

INAAYA

AS A FRIEND BA

Ulysses:

No.

As someone who likes you.

And as someone who wants to like you more.

If you'll let me.

Kalista:

?????????????2?/?'!

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon