44

7.2K 335 164
                  

1-17

Ulysses Guerrero

1:35 AM

Ulysses:

Hello, Kalista.

I'm home.

Seen, 1:36 AM

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon