75

7.7K 473 281
                  

1-21

8888

8:54 PM

Hindi naman ako hahadlang sa 'yo at sa pagmamahal mo sa volleyball.

Huh?

Charot hahhahaha

Thank you for your honesty, Uly.

Tapos ako, in the first place, never naging honest sa 'yo 😅

Nakaka-guilty kasi you've been polite and nice to me since day 1.

Actually, lahat ng kasinungalingan yata ginawa ko na.

You don't deserve that.

Ang toxic ko yata haha

I'm not Jhepoy Dizon.

Huh?

Then who are you?

I'm Kalista.

Sto. Tomas?

Yeah.

Sorry for lying.

But the next one I'll say will be the most sincere words that I will say to you.

Uly, I like you.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon