19

7.5K 333 124
                  

1-11

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Ayaw mo kay [redacted] because???

Ayaw mo kay [redacted] because???

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

1:03 PM • 01/11/XX

2↩️  0🔁  3❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Sumbong kita kay mama

↳War @WarPeroDiSanto • 3mReplying to @KaligayahanmoSumbong kita kay mama

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
Char lang hindi ko type 'yon

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
Dapat lang. Ano pa't naging Sto. Tomas ka kung wala kang taste


Arkin @arkinamo • 1m
Replying to @Kaligayahanmo
Parang gusto kong magsabi nang manghuhulog na words 🤭

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 1m
Replying to @arkinamo
Apostol the 3rd umalis ka dito

|
|

Jos @guwapongapostol • 1m
Replying to @Kaligayahanmo and @arkinamo
Si bebe archer ba apostol the 4th? 🤯

|
|

Archer @archeraltajeros • 1m
Replying to @guwapongapostol, @Kaligayahanmo and @arkinamo
Ew

|
|

Ribo @setteribo • 56s
Replying to @archeraltajeros and 3 others
Tsismis ba 'yan? 🥺

|
|

Jos @guwapongapostol • 2s
Replying to @setteribo and 3 others
Basta tsismis ang lakas ng radar mo, Ribaby HAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon