160

14.6K 613 278
                  

10-04

3:54 AM

War Sto. Tomas
32 mins ago • Public

You're driving me crazy, love.

❤️ 653 • 433 comments • 222 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️ 653 • 433 comments • 222 shares

Aestelle Rose Mendoza: And you're keeping me sane, love.

     | Ribo Buenaflor: Lord araw-araw, maya't maya na po ba sila magkakalat sa newsfeed ko? 😀

     | War Sto. Tomas: Kapag inggit, pikit.

Josiah Apostol: Sana halls 😭

     | War Sto. Tomas: Payo ko lang 'wag kang magpapaniwala kay Ribo 😀

     | Ribo Buenaflor: Luh???

     | Hayes Vizconde: Sa true lang tayo. Hahahahaha!

Drexler Ponce: Luh bold 🙈

     | War Sto. Tomas: Alam mo ang tangina mo talaga Drex HAHAHAHA


War Leon Sto. Tomas & Aestelle Rose Mendoza, signing off

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon