140

11.3K 370 64
                  

9-25

War Sto. Tomas

9:45 PM

War:

The video chat ended
↙️ 23 mins 19 secs

11:28 PM

War:

The video chat ended
↙️ 1 hour 15 mins

11:59 PM

War:

Video Chat
↙️ Ongoing

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon