151

10.7K 332 30
                  

10-03

War Sto. Tomas

9:34 PM

Aestelle:

Nandyan ka ba sa room mo?

Seen, 9:43 PM

War:

Ah.

Wala, love.

Kasama ko si Yvanntot 😂

Aestelle:

Ah gege.

War:

👍🏻

Seen, 9:47 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon