7

14.8K 478 197
                  

8-18

War Sto. Tomas

3:34 AM

Aestelle:

TANGINA HINDI KO KAILANGANG MARINIG UNGOL NIYO

HINDI BA KAYO MAGPAPATULOG

NABAGSAK PICTURE FRAME KO BAYARAN MO TO NAMPOTA KA

Seen, 4:03 AM

War:

Sml?

Delivered

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon