5

15.1K 487 79
                  

8-16

War Sto. Tomas

8:45 AM

Aestelle:

Good morning.

I'm from the unit beside yours.

Favor puwedeng pakihinaan ng kaunti ang ingay tuwing gabi kasi dinig na dinig sa room ko.

Thanks.

Sent

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon