114

11.8K 429 84
                  

9-18

11:59 PM

War Sto. Tomas
16 mins ago • Public

I usually don't have the time to appreciate the stars before but now, with you here, everything seems so beautiful.

❤️👍🏻 454 • 122 comments • 211 shares

Aestelle Rose Mendoza: Lasing ka ba HAHAHAHA

     | War Sto. Tomas: Lasing sa 'yo 😉

     | Aestelle Rose Mendoza: Awit hahahaha

Tripp Grande: HOY NASAAN KAYO BIGLA KAYONG NAWALA BAKA MAY GINAGAWA KAYONG KAKAIBA TANDAAN CHECK THE LABEL MUNA HAHAHAHA

Drexler Ponce: BALIK NA KAYO SAYANG ANG NOMI 🤪🤪🤪

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon