17

14.1K 565 41
                  

8-22

9:34 AM

Aestelle Rose Mendoza
34 mins ago • Public

Talagang good ang morning kapag dire-diretso ang tulog kasi walang istorbo 😹

😂 4

War Sto. Tomas: Isang Hello galing sa 'kin para mas lalong good ang morning mo.

     | Drexler Ponce: Bro 'wag kang magkalat dito HAHAHAHAHA

     | Tripp Grande: Aga-aga, War HAHAHAHA

     | Josiah Apostol: Pakipulot ang iyong kapitan @Yvann hahaha

     | Yvann Mercedes: Sino 'yan? Hindi ko kilala 'yan.

     | Aestelle Rose Mendoza: Pati mga kaibigan at teammate mo ayaw sa 'yo kawawa ka naman @War Sto. Tomas

     | Drexler Ponce: #Aestelle1stWin

     | Tripp Grande: #PerfectAllKill

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon