6

14.9K 408 8
                  

8-17

War Sto. Tomas

8:23 AM

Aestelle:

Good morning.

Puwedeng pakihinaan ang ingay tuwing gabi at madaling-araw kasi sobrang istorbo po sa kapit-bahay mo which is ako.

Salamat.

Sent

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon