Бонус #7: Притесненията на Зейн

37 4 0
                  

Зейн: Здрасти.

Лиам: Здрасти, брато!

Зейн: Просто, исках да знам дали Анна и Луи са отново заедно?

Лиам: Не, мисля, че приключиха за добро.

Зейн: Човече, това е гадно, защото наистина мога да си ги представя заедно, женени, с деца.

Лиам: Знам, но имаше толкова много неща, които не проработиха.

Зейн: Гадно.

Лиам: Така е.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now