34.

463 60 7
                  


"Анна, прибрах се!" Някой извика от долния етаж. Луи разклати Анна леко, тя беше заспала по средата на The Fault In Our Stars, поради което и Луи беше доволен, защото това значеше, че не трябва да се мъчи да гледа трагичния край. "Анна?"

"Анна, скъпа, мисля исля, че някой се прибра." прошепна Луи, махайки косата от очите и'.

Тя простена и отвори едното си око, дарявайки Луи със заспала усмивка "Хммм?"

"Няйко е тук." той каза, усмихвайки и се в отговор.

"Анна, миличка?" гласът отново извика, карайки Анна да изскочи от леглото.

"Майка ми е," тя подкани Луи да стане от леглото "Хайде, тя не може да ни види така. Седни ето там." тя му посочи стола до бюрото и' и го бутна леко.

"Анна?" майка и отвори вратата на стаята и' "Тук ли си?"

"Ъъ, да." Анна прокара ръка през косата и през лицето си, за да не личи, че току-що се е събудила.

"Хей, защо не..." майка и спря, когато забеляза Луи "Това ли е..."

"Луи." довърши Анна. "Това е Луи. Ерик ти е казал, че той и приятелите му дойдоха, нали?"

"Да, каза ми." усмихна се майката на Анна. Тя влезе в стаята, а Луи опъна ръката си, за да се здрависат "Не." усмихна се тя, бутна леко ръката му назад и го придърпа в прегръдка "Аз съм Клеър, приятно ми е да се запознаем."

"И на мен ми е приятно." усмихна се Луи. Той повдигна вежда въпросително към Анна, а тя сви рамене също толкова объркана.

"Какво правехте вие двамата?" попита тя, отдръпвайки се от прегръдката.

"Просто гледахме филм" Анна посочи телевизора

"Добре, това е добре, това е добре." Клеър се усмихна на двамата "Анна, нямаш против да ти отнема Луи за малко, нали?"

"Ъъ, не, защо?"

"Ние просто... трябва да проведем малък разговор."

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now