23.

549 78 9
                  


Анна добави Хари в разговора.

Хари: Как мога да ти помогна?

Анна: Трябва да ми станеш гадже.

Хари: ...?

Анна: Моето ФАЛШИВО гадже.

Хари: Добре, става.

Хари: Какъв е плана?

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now