36.

402 64 11
                  


"Как така тя е съгласна с това?" Прошепна Анна, а Луи сви рамене, затова тя заговори по-силно, за да може да я чуе майка и' "Как така си съгласна с това?"

"Хмм?" Клеър спря, с протмоне в ръцете и' "Какво имаш предвид?"

"Как така си толкова спокойна за това?" Попита Анна, взимайки двете банкноти по двадесет долара от ръката на майка и'.

"Отивате на къмпинг." Каза майка и', усмихвайки се "Какво може толкова да направите?"

"Може да го направим.... в палатката." Отговори Анна, поглеждайки към Луи.

"Боже мой, наистина ли?" прошепна той.

Клеър вдигна вежди, развеселена "Честно, съмнявам се, че ще правите нещо по-различно от това да пеете песни около лагерният огън."

"Лу, може да пеем The Campfire Song Song?" Очите на Анна изведнъж пламнаха, след като хвана ръката на Луи.

"Ето защо... не се притеснявам." Клеър се подсмихна, жестикулирайки към двама им. "И знам, че никога няма да правиш секс, докато брат ти и приятелите на Луи са наоколо."

"Права си." призна Анна.

"Ех, значи няма да го направим?" Попита Луи с престорено разочарование в гласа му. Анна го плесна изгриво и той се засмя "Шегувам се."

"Съгурна съм, че е така" Анна завъртя очи.

Точно когато Луи щеше да каже още нещо, предната врата се отвори и се подаде глава с шоколадови къдрици "Готови сме, хора!"

"Добре, мерси, Хаз." Анна му се усмихна, а той вдигна палец преди да излезе отново.

"Бъдете внимателни, моля ви." каза Клеър, придърпвайки Анна в бърза прегръдка. Тя посочи Луи "Грижи се за нея."

"Разбира се." Луи вдигна ръце и кимна.

"Добре, да вървим." Анна отдели Луи от майка и' и го изведе от къщата.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now