16.

1K 120 19
                  

Все едно съдбата ги искаше заедно. Седем часа преди концерта на One Direction в Staples Center, най-добрата приятелка на Анна, отново я молеше да отиде с нея на концерта, молеше я още откакто и беше на гости в Мичиган. Анна не искаше, особено след като разбра, че си пише с един от членовете от около осем месеца.

"Анна, моля те, трябва да дойдеш!" Кендъл настоя, докато тършуваше из гардероба на Анна, опитвайки и търсейки нещо, което да облече.

"Кени, наистина не искам." Изхленчи Анна, тя хвърли телефона на леглото и', след като видя, че Луи наистина е приключил с писането си с нея, за вечерта.

"Моля?" Молеше я с кучешка физиономия и всичко.

Анна не успя да устои на кучешките очи "Добре." изплака.

Кендъл изпищя, скачайки развълнувано. Анна беше леко нервна за всичко това. Кендъл спомена, че местата са близо до сцената, но Анна не знаеше колко близо. Ами ако Луи я види? Не знае какво ще прави и как ще обясни на най-добрата и' приятелка.

...

Концерта дойде и преди да се усетят момичетата влизаха и търсеха местата си - втори ред. Беше лудост. Нямаше начин Луи да не я види.

Когато хората напълниха сградата и бяха където трябва, светлините загаснаха и първата песен прозвуча от колоните. Момчетата изскочиха, правейки луди танцови движения и казвайки на всички да са колкото се може по шумни, обещавайки им, че това ще бъде най-уникалната вечер в живота им.

Нищо не се случи до "Little Things", когато момчетата насядаха по стълбите близо до първият ред, очите на Луи се срещнаха с тези на Анна. Той спря да пее,  устата му се отвори, а очите му се разшириха в шок. Той бързо изтича зад сцената, карайки Анна да се почувства ужасно.

Чудесно, помисли си тя, изплаших го.

Когато Луи се върна беше усмихнат , но не направи повече очен контакт с Анна. Концерта свърши и когато си тръгваха, Анна и Кендъл бяха избутани настрани от един от охранителите на момчетата.

"Нещо нередно ли сме направили?" нервно попита Кендъл

"Не, изобщо даже." Увери я той, с лека усмивка "Но Луи искаше да те заведа, за да се видите."

"Мен?!" Кендъл изпищя ентусиазирано, а Анна се намръщи. Не беше за Кени, беше за нея.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now