Chapter 41

89.1K 5.6K 2.5K
                  

Chapter 41

Covers

My initial plan was to pretend a good neighbor, a fake Mexicana with a friendly attitude. Dapat nga ay bebeso pa ako sa kanya na parang magkaibigan na ilang taon lang hindi nagkita.

Sino pa ba ang magiging magkaibigan na magkakapitbahay kundi mga kapwa Mexicana lamang? Iyon nga lamang... siya ay legit at ako?

Napangiwi ako sa iniisip ko.

Sigurado naman ako na Mexicana ako noong nakaraang buhay ko at nagkaroon ako ng manliligaw na intsik, hindi ko lang iyon sinagot dahil kuripot.

Hindi ako nahirapan kumbinsihin ang sarili kong bumaba at harapin ang bisita, dahil hindi naman malaking bagay iyong halos pareho naming kulay at tangkad, iyon nga lang tunay ang kulot niyang buhok.

It was really fine. Hindi ko naman talaga iyon masyadong pinaka-iisip. Pero nang sandaling tumama ang mga mata ko sa sinabi ni Mama, hindi ko alam kung paano ko papangalanan ang nararamdaman ko.

Honey na ang tawagan nila, may sarili na silang bahay at sila iyong sinasabi ng security guard na bagong kasal na foreigners. Pero bakit may kurtina?

Nakita niya baa ko kagabi o nagkataon lang? At kung nakita niya, bakit kailangan niyang ipaalam sa akin? He could pretend.

What the fuck is going on?

"What's with the curtains? Mama, hindi ba parang nakakahiya naman sa kanila? Marami pa tayong kurtina."

"No! It's okay. Kung hindi n'yo tatanggapin baka ipatapon niya 'yan sa akin." Ilang beses umiling sa akin iyong legit na Mexicana.

"Your foods are enough. Hindi mo na kailangang magbigay ng kurtina." Pansin ko na kapwa na nakakunot ang noo ng mga kapatid ko.

"Ano ka ba, Ashanti anak? It's okay. Narinig mo rin naman ang sinabi niya, hindi ba?"

It's rare to receive curtains from your newly moved neighbor. Madalas talaga ay pagkain, bulaklak o kaya ay mga pananim. Pero kurtina? Makakapal na kurtina?

Niloloko ba kami ng legit na Mexicanang 'to?

Ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya ko sa sandaling malaman nila na si Keaton Samonte ang kasama ng legit na mexicanang 'to?

Until now I wasn't really convinced if they were married. Dahil bukod sa hindi ko man lang iyon nabalitaan, sa kabila ng kilalang pangalan ng mga Samonte sa Enamel ay wala rin akong nakikitang wedding ring sa daliri ng legit na Mexicana.

She's probably...

Bumuntong hininga ako at hindi na nakipagtalo. "Alright. Medyo nabaguhan lang siguro ako... it's rare to receive a curtain..."

Saglit na natawa iyong legit na Mexicana. "Sorry if it feels weird. Lalo kasing iinit ang ulo ng boss ko kapag hindi ko nailabas ang kurtinang iyan..."

Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong juice nang marinig ko ang salitang boss.

"Huh? Boss?"

Kahit ang mga kapatid ko at si Mama ay nagulat din nang marinig iyon.

Muli siyang natawa. "Ano ba? Para kayong iyong security guard nitong isang araw. I am just a secretary..."

"B-But... tinawag ka niyang..."

"Oh! Nagulat din ako nang tawagin ako ni boss sa unang pangalan ko. I am Honey Catherine."

Siguro ay nagtataka na ang mga kapatid ko sa nagiging reaksyon ko, pero wala na akong pakialam doon. Hindi ko maiwasang mapangisi, wala sa sarili kong pinaglaruan ng ilang daliri ko ang dulo ng kulot kong buhok.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon