Chapter 48

93K 6.2K 2.9K
                  

Chapter 48

Sunrise

I've seen different kinds of crystals in my lifetime. From pieces of jewelry which my sisters adored so much, sun rays beaming on the morning waves, a garden filled with glittering droplets, a rainfall behind a moistening window, and a series of stones beneath a wildly flowing river.

I thought I had seen enough, that my eyes were already satisfied with the beauty that I've seen, but the moment I opened the door and took my first few steps...

Without the sun rays nor the expensive jewelries, the rainfall or the river. I could see crystals...

My man was beading with sweat as his firm muscles flickered thirst on my throat. My hand automatically looked for something to hold, as our reflection in front of the huge mirror dominated the whole presence of the room.

With earphones on his ears and eyes completely closed, all I could hear was just his voice, his fast breathing, and my beating heart.

I've witnessed Keaton Samonte in his different version, from his intimidating formal attire, casual attire and even his sexiest, I thought it was already his blue robe, but Samonteng lamig with a black Nike running pants!

My head turned from left to right. Saan ko ba talaga nailapag iyong dala kong juice at tuwalya?!

"K-Keaton..."

I was hesitant at first, but I called his name again. "Mr. Samonte..."

Hindi ako umaalis sa pwesto ko at nanatili akong nanunuod sa kanya. Akala ko ay hindi niya pa rin ako narinig, pero saglit siyang tumigil.

Dumiin ang pagkakahawak ko sa hamba ng pintuan habang hindi nawawala ang mga mata ko sa kanya. How could I possibly take off my eyes away from that kind of body?

Lahat ng mga Mexicana may kahinaan... minsan mga taga-Wuhan intsik na nagwo-work out tuwing alas tres ng madaling araw.

Ilang beses kong tinapik ang magkabilang pisngi ko. What were you thinking, Shanti?

I waited for him to stop, but he just moved a bit. I saw how he shook his head, and he continued with his push-ups.

"Mr. Samonte, naliligaw yata ako. Where's the bathroom?"

Hindi pa rin siya humarap sa akin pero inangat niya ang isang kamay niya habang gamit niya pa rin ang isa sa pagpu-push up.

"There, Miss La Rosa."

He pointed a certain direction.

"Hindi mo ako haharapin? I have to ask you something."

"I am busy."

"Samonte, anong klaseng exercise iyan? It's 3 AM!"

"Go back to sleep, Shanti."

"No. Dito na lang muna ako. I'll wait for you to finish that."

Nang sabihin ko iyon ay hindi na siya nagsalita. Tinanggal na niya iyong earphones niya at nagmulat na siya.

Naghanap ako kung saan nakalagay iyong towel niya pero nasa malapit lang pala iyon.

I couldn't take my eyes off him, he's so sexy while walking! With those sweat, damn abs and v fucking line!

Wala sa sarili kong pinaypayan ang sarili ko habang nakaupo ako roon sa may upuan kung saan nakalagay iyong ilan sa mga gym accessories na hindi yata niya nagagalaw.

Bigla kong naalala na wala nga pala akong juice na dala. May bigla lang akong nakita sa kwarto kanina. I think I'm quite scared, and I wanted to pee.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon