Chapter 8

95.1K 6.1K 1.3K
                  

Chapter 8

Secretary

"I don't tolerate flirtation under my employment, La Rosa."

I stopped myself from raising my brows. Flirtation? Wow. Naghahaplusan at nagkikindatan ba kami rito ni Langston?

Hired na ba ako? Hired na? Under his employment, huh?

I had this urge to back out, to step outside this place and curse these brothers to hell. Pakiramdam ko ay pinagti-tripan lang nila akong dalawa.

At the very first place, why would you give someone a chance to enter inside your territory if that someone had a sort... well... a grudge on you?

Nag-umpisa lang naman ako ng pagwe-welga sa harap ng malaking negosyo nila. Keaton Samonte's not too dumb to just let me do what I want, he's playing fire!

The Samonte brothers were up to something! Maybe they're going to use me against their haters? That's not possible, kilala lang naman nila ako bilang lider ng mga nagwe-welga sa kanila.

And Keaton Samonte as being the wicked man, would never sit down while watching his enemy, of course he would to something to stop me, and giving me this opportunity would make him aware of my plans.

Hindi ko alam kung ilang segundo ba ako nakatitig nang mariin kay Keaton Samonte na nakakrus ang mga braso habang nakatanaw sa akin. Gusto ko na siyang sagutin at isabotahe ang dapat gagawin ko.

But I should play with this bait.

"Well?"

Mahulog ka sana sa hagdan.

"Very well, Sir." I smiled at him before glancing at Langston. "If you may excuse me, Sir."

Umirap ako kay Langston na umawang ang bibig sa akin, tumalikod naman si Keaton Samonte kaya nagmadali na akong umakyat sa hagdan para sundan siya.

Sa bawat hakbang ko sa mataas nilang hagdan, ilang mura na ang nausal ko sa isip ko. I was wearing killer heels! My damn sisters forcefully dressed me up na malayo sa gusto ko. I preferred slacks, but here I was suffering with this pencil cut skirt.

I tried to complain, but my father insisted. Kaya wala akong nagawa, dahil kung sa umpisa palang daw ay hindi na ako sumusunod sa tama, ano pa ang gagawin ko sa sandaling si Keaton Samonte na ang may ipagawa sa akin?

Shit.

Not like I would stay here for long...

I was in the middle of brainstorming my most possible struggles for the rest of my summer vacation, when I suddenly hit something... or should I say my future boss.

Shit again.

Lumingon siya sa akin na nakakunot ang noo.

"S-sorry." I awkwardly said.

But the audacity of this icy face! Pinagpagan lang naman niya sa mismong harapan ko ang balikat niya na nabangga ng mukha ko. Wow!

Kumuyom ang dalawa kong kamao, pero bago pa man naputol ang pisi ko tinalikuran niya akong muli para buksan ang pinto.

I hesitantly stepped inside his office, it's basically a close room with just the two of us. There's a lot of possibility that might happen inside, at wala akong pagkakataong tumakbo kung may ibang mangyari.

I hastily scanned the room for a protection if anything happens, no weapons found. Might ask the help of my killer heels.

Ingay ng pagsasarado ng pintuan ang namayani sa loob ng opisina.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon