Chapter 56

88K 6.4K 3K
                  

Chapter 56

Dream

The yacht continued to surge the ocean waves. The strong wind blew our curly hair, and our hands clasped together tightened as the Chinese brothers' eyes flickered, from coldness to fire.

I couldn't even move a bit. It was like the Samontes had cast a spell that made us stop and freeze, like a frightened prey in front of the predator.

I gulped twice. My heartbeats were rapidly drumming on my ribcage. I shouldn't feel like this, right? I shouldn't feel nervous as hell.

I am still mad at him. It should be him that would feel intimidated.

I tried to glance back, but the only thing I could see were lights that were getting smaller as the yacht continued to sail.

No escape.

Even Alejandra was quite abducted.

I thought the Samontes were about to attack us, but they remained composed standing next on the railing. Langton's now busy speaking in his woki-toki. But Keaton's eyes never cease to leave me.

After Langston's call with the captain, his attention immediately went on us. He grinned. His famous evil grin, while Keaton Samonte stayed being impassive.

"My..." he rubbed his palms together.

My brows narrowed when Langston licked his lips as his eyes wandered on Alejandra's body. He's like a scammer Chinese who was about to buy his favorite food.

"What do we have here, Keaton? Fresh deliveries. Hindi na ibinalot na nagdeliver...pero pwede na..." Langston chuckled.

Nanatili lang tahimik si Keaton, nakakrus na iyong mga braso niya. "Gago." Matigas na sabi ni Alejandra kay Langston.

"Darling... lessen the curse. Kami intsik ayaw mura, kami nanghihila..."

Pansin ko na may tumawag sa telepono ni Keaton, nakapamulsa ang isa niyang kamay ng sagutin iyon.

I don't know if he did it on purpose, but the call was on a loudspeaker.

"Well? Seems like I successfully had a good job."

Bumitaw na ang kamay ko kay Alejandra at kumuyom iyon habang mariin ang tingin ko roon sa telepono ni Keaton.

"Ipapa-good job kita, Aldus Ferell! Huwag na huwag ka magpapakita sa akin sa Enamel! Gago ka!"

Narinig ko siyang tumawa sa kabilang linya. "Enjoy, Samontes! Hindi naman sila masyadong lasing...pero konting inom pa, 'lam na."

"'Till next time, Ferell!" sigaw ni Langston.

"Just call me."

Pinatay na ni Keaton ang tawag at ibinalik na niya sa bulsa.

"Langston, let's eat."

Nanlaki ang mga mata namin ni Alejandra nang sabay nang humakbang papalapit sa amin ang magkapatid na Samonte.

"T-This is ra—"

Pero biglang lumampas sa amin si Langston. "Darling, wala pa tayo sa Wuhan. Excited much, e? Keaton, what's our dinner?"

Katulad ni Langston ay lumampas din sa akin si Keaton. "Check the fridge."

Naiwan kami roon sa labas ni Alejandra na tulala. Mga gagong Samonte!

Ilang minuto kaming nagmatigas ni Alejandra at nanatili kaming nasa labas kahit nangangatog na kami sa lamig, pero hindi rin nagtagal ay nagyaya na ako sa loob.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon