Chapter 12

95K 6.2K 1.7K
                  

Chapter 12

Kiss

"How sure are you, Miss La Rosa?"

Nakaawang na ang bibig ni Bea habang nakatulalang nakatingin sa likuran ko. Hindi ko na kailangan pang lumingon para makilala kung sino ang boses na iyon.

Iisang tao lang naman ang kilala kong may kakayahang gumawa ng lamig sa aking katawan sa pamamagitan lang ng titig niya. Hindi ko man nakikita ang kanyang mga mata ngayon, ramdam na ramdam ko naman iyong parang tumutusok sa likuran ko.

Siya lang naman ang taong nakilala ko na literal nang nakamamatay ang titig. Sa ilang linggo ko ba naman na pagtatrabaho sa kanya, gusto ko laging itago ang sarili ko mula sa kanya sa sandaling naningkit na iyong instik niyang mata.

Bakit nandito na naman siya? Sinusundan ba ako nitong si Samonteng lamig? Hindi ba at nakaupo lamang siya sa mahabang lamesa?

That was too far from here!

Nagsisi akong pinili ang likurang bahagi ng court para makipag-usap. A simple escape here won't be possible. Bakit sa tuwing may gagawin o sasabihin ako laban sa kanya ay lagi niya akong nahuhuli sa akto?

But I was always careful! O sadyang matalas lang ang kanyang pakiramdam?

"E-excuse me..." nangangatal na sabi ni Bea.

Nanlaki ang mata ko sa kanya nang akma na siyang lalampas sa akin. Tanging doon lang naman sa posisyon ni Keaton Samonte ang daan.

"W-wait! Bea, pasabay!"

Yukong-yuko ako nang humarap nang sumunod ako kay Bea, nandoon pa rin si Keaton Samonte, nakapamaywang ang isa niyang kamay habang iyong isa ay abala pa rin sa pagpindot sa kanyang telepono.

He looked bored. Huminga ako nang malalim, makakalampas ako... makakalampas ako.

Nakahawak ako sa likuran ni Bea habang paulit-ulit na nagdadasal sa aking isipan na sana ay hayaan na ako ni Samonte. Pero nang sandaling malapit na ako sa kanya ay iniharang niya sa mukha ko ang isa niyang kamay na hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang telepono.

"Stay, La Rosa."

"W-what? Sta. Rosa?" I tried to play dumb but that didn't buy him. Sa halip ay mas nanliit ang mata niya sa akin.

Nanatiling nakahara ang kamay niya sa akin at hindi ko pa rin inaalis ang pagkakahawak ko sa damit ni Bea.

"Mr Samonte, I was fired by you."

"And?"

Marahas tinanggal ni Bea ang kamay ko sa likuran niya at halos tumakbo na siya para iwan ako.

"Bea!"

Gusto ko siyang sigawan at sabihing isa siyang traydor. Pagkatapos niyang subukang humingi ng tulong sa akin? At ngayong ako naman ang may kailangan sa kanya ay hindi niya ako pinapansin?

Really! How fair was that?!

Pero hindi ako nagpatinag kay Keaton Samonte, I was about to leave him behind when he suddenly used his ace against me. My father.

"Mr La Rosa..."

Muntik ko nang sabunutan ang sarili ko sa sobrang inis. I stomped my foot, and I went immediately in front of him. I placed both of my hands on my waist, held my head high and met his eyes.

"Yes, Mr Samonte?"

"Change of plans. You will report to me again by tomorrow." Hantaran na akong umismid sa kanya, pinagkrus ko ang aking mga braso sa harapan niya.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon