Chapter 31

102K 6.5K 1.9K
                  

Chapter 31


Invitation

I thought I had the power against my parents or with that Samonte, but I was wrong because no matter how I tried to stand against them, I would just find myself helplessly following their orders. I wanted to appear like the well-known hard-headed La Rosa, but I couldn't abandon my parents choking around his powerful grasp. I knew that he had the trump against my parents, which caused them to toss their daughter just like a sack of rice.

I need to unravel it. I need to seek it, even if it caused playing with an icy fire. Isang uri ng apoy na tanging si Keaton Samonte lamang ang nakakagawa.

I tried to think about what had happened to us, and it was fast. One moment, we were fine, but with a blink of an eye, it snapped in a three hundred sixty degree swirl situation.

He's like a sleeping prince inside a huge bloke of ice, and I accidentally made a crack on it that caused his wake. I broke the ice, and the prince I thought I knew was somewhat just a part of a prince hiding in his protective shell.

I triggered something in him that made him act like this, a possessive jerk with a cut-throat attitude.

Sinabi ko sa sarili ko na kung gaano kasakit ang mga salitang binitawan niya sa akin ay ganoon din ang ipararanas ko sa kanya. Hindi na niya mababawi ang anumang sinabi niya at ang sakit na naramdaman ko nang sandaling ipinamukha niya sa akin na ginamit niya lamang ako.

He's a fool. I should hate, and curse him that way he poorly treated me, and my parents. But here I was, with my heart and brain contradicting with one another.

His actions were so cold, his words were so sharp, yet his eyes radiated warmth. He's harsh... but his gazes were like begging. He looked so vulnerable, na sa halip na sundin ko iyong galit ko, ang pride ko at ang lahat ng mga sinabi ko, mas pinili kong manatili sa tabi niya.

Hindi ko na siya maintindihan, para siyang biglang sumabog at hindi niya alam kung paano niya uumpisahan ayusin ang sarili niya.

He's like a ticking bomb that was about to explode. At kailangan ko nang alamin kung ano ang naging dahilan nito. Was it because of his ego against the Arellanos? His illegal transactions with my father?

I don't care if he's keeping me just for his ego and trophy, I don't care anymore if he's still in love with Autumn Olbes... because I am as vulnerable as him. Inilagay ko na ang sarili kong siya na...

Siya at ako na... pero panakip butas lang pala ako.

Isang buwan na ang nakalipas nang magsimula ang klase, pinanindigan niya ang mga sinabi niya sa mga magulang ko. Kung hindi man ako titigil sa kanilang mansyon, hatid sundo naman ako sa campus.

I never had contact with the Arellanos or to any boys of the university, at hindi ko alam kung paano niya napapagbantaan ang mga iyon na pupugutan niya ng ulo sa sandaling lumapit sa akin.

Sumakay na ako sa sasakyan niya nang tumigil iyon sa harapan ko. Nagtungo na ako sa likuran gaya ng gusto niya at pagbukas ko niyon ay prente siyang nakaupo habang nakakrus ang kanyang mga hita at braso. Hindi man lang siya lumingon sa akin.

"How's school?"

"Same."

"Same?"

"So far... I never heard a news about someone's massacre."

"Stop the sarcasm, La Rosa."

Yes, I'd stay with him like an idiot. But that doesn't mean that I'd act as nothing had happened. I couldn't be sweet and bubbly with him with his unpredictable attitude.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon