Chapter 40

90.8K 5.6K 1.9K
                  

Chapter 40

A neighbor and a new curtain

I don't know what made us stay with them or accept their invitation. The infamous Troy Ferell and the whole gang in the same place does ring alarm bells. And I am not outdated about the news regarding them.

Hindi ko iilang beses na narinig na sadyang sinuka na talaga sila sa Enamel kaya sa Leviathan na sila nakatira, pero dahil marami pa rin silang koneksyon dito, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahasik ng lagim.

They stood in unison together with White Arellano and Triton Montgomery. They let us sat in the middle of the couch. Nang makaupo na kami ay sina White at Triton ang kapwa tumabi sa amin ni Farrah na parehong naniningkit ang mga mata sa mga Ferell.

Sino pa nga ba ang magtutulungan kundi kaming magkaka-bayan lang. Mas mapagkakatiwalaan ko pa naman sina White at Triton kumpara rito sa mga Ferell na parang laging may masamang binabalak.

I might consider myself insane for accepting Troy's invitation having a clear idea about them. But my footsteps never faltered when the little voice I tried to hide for years, suddenly hummed his name.

Lalo na ng makita ko si Aldus na inosenteng ipinakikita ang mga ngiting minsan niyang iniharap sa akin.

How is he? Sa loob ba ng tatlong taon ay nagkakausap pa rin kayo? Did you stay with him, unlike me?

Kahit kay Farrah ay nagtataka na rin ako. She's never been open about her relationship. Pero ang magkaroon siya ng koneksyon sa isang Ferell na hindi niya naman nababanggit?

There's someone else behind Owen Ferell. At alam kong sa mga oras na ito ay may iisa kaming gustong gawin ni Farrah, ang makarinig ng balita mula sa kanila.

Around this table is not all about cups of coffee but a battle of wits. These gentlemen against us with their idea of us being a pawn in their game.

I am not a licensed Psychometrician for nothing, and Farrah isn't a great leader for trickery.

Sabay namin kinuha ni Farrah ang mga tasa namin at tipid kaming humigop ng kape. Triton and White both looked worried, probably thinking about hopeless lambs being lured by cunning lions.

"It's been a while, Ashanti. How are you? I like the hair..." panimula ni Aldus.

"Thank you..." isang kang malaking plastic Aldus Ferell.

"So...?" pagpapatuloy niya.

Tipid akong ngumiti sa kanya. "I am fine. Ano nga pala ang ginagawa n'yo rito? Parang ang layo ng coffee shop na 'to sa Leviathan." I faked my laughter.

"Nah, nothing much. Just a short talk." Sagot ni Owen.

"Huh? It's rare. Bakit hindi sa mga bar?" sabat ni Farrah.

Sumipol si Owen. "We're allergic to those places. Minsan lang kami nagagawi roon."

Nanatiling tahimik sina Triton at White na kapwa nakikinig lang sa aming usapan, pansin ko na kapwa rin sila balisa na parang nasa ibang lugar din ang kanilang mga isip.

Biglang tumikhim si Troy para kuhanin ang atensyon naming lahat. "So... are you invited too?"

Nagkatinginan kami ni Farrah bago kami sabay na tumango. Troy Ferell prodded his lips and his fingers drummed the table. He's thinking...

Sina Owen at Aldus ay kapwa lumapit kay Troy at bumulong sa kanya, ilang beses siyang tumango bago siya ngumiti sa amin.

"May mga partners na ba kayo?"

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon