Chapter 5

111K 6.4K 1.2K
                  

Chapter 5

Girl

"I thought you're smart, huh?" one of my friends asked me.

Tatlo silang nakaharap sa akin ngayon habang kapwa nakapamaywang, I couldn't help but to cower myself on my seat while trying to avoid their gazes.

That was because of too much emotion, hindi ko na naalala kung ano ang totoong ibig sabihin ng kasabihang iyon. I was too desperate to overpower him, that I used a term that would emphasize his hideous business.

Malay ko ba na iba ang ibig sabihin no'n!

"Ibang palay iyon, Ashanti!"

Napapikit ako nang magsalita ang isa ko pang kaibigan.

"He's an idiot if he'll treat those words in that way! I am not there to—urgh!" Halos sabunutan ko ang sarili ko.

"Palay nga..." nagpaulit-ulit ang mga salitang iyon sa utak ko. The way he pronounced it softly with mixtures of amusement and taunt towards me.

"Ano ang akala niya sa akin, lumalapit sa kanya dahil gusto kong magpatuka sa ka kanya? Magsama sila ng kapatid niyang may kulang na turnilyo sa utak!" hindi lang ako maging ang mga kababaihang kasama ko sa pagwe-welga ay nanggigigil na rin talaga sa mga Samonte.

They treated us like we were some kind of dirt or nonsense, ilang linggo na simula ng nagwelga kami pero parang walang nangyari. I did expect that they would file a case against us or particularly to the leader which was me, pero wala silang aksyong ginawa.

Sinabi lang sa akin Papa na tigilan ko na raw ang pangpe-peste sa mga Samonte bago pa raw mawalan ng pasensiya sa akin si Keaton at ipakulong na talaga ako.

"She's just bitter, kaya ganyan iyan. Move on, sister, ayaw na sa'yo ni Langston." Sinong hindi mawawalan ng gana kapag ganito ang maririnig mo sa hapag-kainina. My family was supposedly my supporters, pero sila pa itong tumatalikod para tulungan ako.

Kung hindi magagawang mapabagsak ang sabungan sa pamamagitan ng welga, isa na lang ang paraang dapat ay gawin ko. Someone should infiltrate their business and spill its illegal actions to media.

Ang tanong, kung mag-apply naman ako sa mga Samonte, tatanggapin kaya ako? Of course, tatawanan lang ako ni Keaton Samonte at baka sabihin nitong isa na naman akong malaking palay.

"So what's the next plan?" tanong ni Lexie.

Kung siguro sa mata ng ibang tao, isang malaking kalokohan itong ginagawa namin pero sa aming mga anak na ilang beses ng naperwisyo ng sabungan isa itong malaking proyekto.

"Someone needs to infiltrate the Samontes."

"Who? Sa tingin mo ba ay hindi tayo pina-background check ni Samonte? Siguradong blacklisted na tayo."

Pinagsalikop ko ang mga kamay ko. Naisip ko na rin iyon at hanggang ngayon ay naghahanap ako ng paraan makapasok sa kanila.

Should I ask my father? Ngumiwi ako sa naisip ko. Alam ni Papa kung ano ang dahilan para magustuhan kong magtrabaho sa mga Samonte, and he'd definitely stop me from the very start.

"How about Samonte's friends? May kilala ba kayong malapit sa magkapatid na iyon?" tanong ni Rica.

"You mean I should befriend Samonte's friends and ask for them to recommend me?"

"Bingo." Rica and Lexie answered in unison.

"Olbes? Pero alam nilang nasa panig ako ng mga Arellano, at sino sa mga Olbes ang lalapitan ko? Autumn's not around, nasa ibang bansa na iyon. Yes, she supported me to fight against Samonte's business kahit malapit siya sa mga ito, but to bother her again? Hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon."

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon