Chapter 50

92.4K 5.6K 660
                  

Chapter 50

Sunrise

Seeing Langston's dim expression and Keaton's trembling hands, I knew at that moment that the person who just arrived wasn't just an employee or someone who they should take easy on.

There was only one time that I'd witnessed how conflicted these brothers were. It was the day when my father died.

Sino ang taong ito at bakit ganito na lang ang dala niyang kaba sa magkapatid na Samonte?

And for Pete's sake, it's just almost 5 AM!

Langston took his breath, and he gentle massage his right temple, as his other hand went into his waist. "I know... I heard the news. But I am so sorry... this is really urgent, Kuya."

Sa akin na mismo tumingin si Langston. Wala na ako sa sariling napatango. I already promised myself that I'd bravely face Keaton's secrets, and I will stick to him no matter what happens.

Isa na ang pagkakataong ito.

"S-Shanti..."

Lumingon akong muli kay Keaton. I forced a smile at him. "It's okay."

He nodded. Lumapit na siya sa akin at humalik siya sa noo ko. "I'll be right back."

"Keep safe."

Muli siyang tumango, ramdam ko iyong pisil niya sa kamay ko bago niya ako iwan at sumama kay Langston.

Kapwa nagtataka sina Mama at ang mga kapatid ko ng pumasok ako sa bahay.

"What happened?"

"Business."

Hinintay ko na magdagdag ng tanong ang mga kapatid ko na siyang inaasahan ko na, pero hindi iyon ang ginawa nila at nanatili na lamang silang tahimik.

Naupo ako sa sofa at napatulala na lamang ako roon. Biglang pumasok sa isip ko iyong mga nangyari sa amin sa nakalipas ang tatlong taon.

I could still remember some scenes which gave me ideas that my mother had an idea about Keaton's real business. Ganoon din sina Ate Aliyah at Ate Ariana noon, na katulad ko ay agad nilang nagawang pagbintangan si Keaton sa pagkamatay ni Papa.

Nagpaalam si Alissa na matutulog na lang ulit dahilan kung bakit kami na lang apat nila Mama ang natira.

All those years, we never had a conversation about our father's death. It was like a silent agreement between us. All we had to do was to strive hard and become successful.

Pero hindi habang panahon ay maisasantabi namin ang bagay na iyon. We all knew that our father was involved with something illegal that caused his early death. It wasn't clear about Keaton's connection, but shouldn't I hear another side of the story?

Siguro naman ay handa na si Mama at katulad ko ay hindi na rin napupuno ng poot at galit ang emosyon ng mga kapatid ko.

Last three years ago, I blamed Keaton's love for me. My sisters blamed me, and my mother blamed herself.

Now that we're all healed, and had years to breathe freely away from pain, maybe this is really the right time to face those doors that we refused to open last three years ago.

Hindi na ako nagulat nang sabay hawakan nina Ate Aliyah at Ate Ariana ang mga kamay ko. They witnessed how I fell in love with Keaton, how I fought the urge to fall for him, and how I tried to sabotage him before. Nakita rin nila kung ilang beses akong lumuha sa kanya at kung ilang beses kong tinawag ang kanyang pangalan sa loob ng tatlong taong iyon.

"A-Are you sure about this?" Ate Aliyah forced her smile.

I knew that their reaction a while ago was genuine. They were both happy that I got my man back after all those years, but I knew that there's a little voice screaming at the back of their minds who wanted to stop me for a moment.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon