Chapter 4

121K 6.5K 1.6K
                  

Chapter 4

Palay

I heaved a deep sigh while looking at myself in front of the mirror. I opened my small jewelry box, and picked my blue ponytail.

"You can do it, Asanti." I told to myself as my hands started to bun my hair.

The most awaited day of my social community life has arrived. I shouldn't let my months of preparation get wasted for nothing, my family might be against this but that didn't stop me from fighting.

Sino pa ang magsisimula ng pagbabago kundi kaming mga kabataan na may mata sa kinabukasan ng bayan? This might sound a political campaign or something that I used to hear from cringy advertisements, but my intention was sincere.

Gambling is illegal. And it should be stopped.

Isa pa, hindi ko yata kayang sikmurain na nabubuhay kami ng pamilya ko sa katas ng negosyong sugal ang namamayani.

My father's job was good before, he could provide us our needs, and I was already satisfied. Iyon naman kasi ang mahalaga, ang mabili ang lahat ng pangangailangan. We could survive with that. But now's different, even if we had the luxury of claiming our wants because of his new job (Samonte's Cockpit Business) was that something we could be proud of?

"Ashanti, anong work ng Dad mo?"

"Oh, he's a manager."

"Finance Manager? Sales and Marketing Manager? Operation's Manager?"

"Ah... eh... Cockpit Manager..."

Nasabunutan ko ang sarili ko nang pumasok sa isip ko ang posibleng mga tanong na makakasalubong ko. Until now I couldn't accept that my father just tossed his good position as an Operation Manager to be a Samonte's pet.

Hindi ko alam kung ano ang mismong trabaho ng Papa sa sabungang iyon, pero ang sabungan ay sabungan, kailanman ay hindi gaganda ang imahe nito sa akin.

Dahil sa mundo ng sugal, mas lamang ang talo sa panalo. Their business is evil, and it should be stopped.

Itinuloy ko ang pagtatali ko ng buhok, and when I was already satisfied, I glanced at myself for the final check and left my room confidently.

My family was against with this program, and I was really surprised (super). I rolled my eyes when my sisters smirked at me in unison. I swung the door open, and I was greeted by a well... handsome face... nito ko lang napansin.

"Arellano..."

Sumipol siya nang pasadahan niya ng titig ang aking kabuuan. "I thought you're going to wear a battle armor or something..."

I was wearing a simple black pants and white shirt with a print, be happy. While he's wearing a white polo shirt and a khaki pants, pinapaikot-ikot niya sa kanyang daliri ang susi ng kanyang kotse.

He told me that he'd drive me in front of Samonte's evil site, pero hindi na raw siya lalabas, maghihintay na lang daw siya sa kotse hanggang sa matapos ang pangwewelga namin. He's just a driver.

What happened after his confession? Nothing.

I thought everything would turn awkward, pero si Leiden ang tipo ng tao na magaling magdala ng sitwasyon o tamang sabihin na magbasa ng emosyon ng ibang tao. He acted as if nothing had happened, still the annoying Arellano with his signature grin.

Gusto ko rin naman magtanong pa sa kanya, but I brushed the thought of the snowman, the winter, the snow... the Christmas. I was looking forward to crash the Samonte brothers into pieces.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon