Chapter 53

87.4K 6.1K 1.5K
                  

Chapter 53

Plan

Isn't it wrong to imagine that my story would shift to something else? From a princess surging in a winter breeze with my arm against it and a long track leading to a tall ice castle, but a princess facing a prince in the middle of spring with full of blooming flowers and colorful butterflies.

Isn't it wrong to compare him to someone else? If Keaton Samonte is my prince in winter, then Leiden Arellano is a prince in the spring, warm, bright, and lively.

If I happened to fall in love in spring, wouldn't it be this difficult?

Would this heart of mine ache like this? Would I still wake up with tears in my eyes, and would I be completely happy?

I was like a caught princess, conflicted to cross the two separate worlds. There's a thin line on the ground which was waiting for my decision.

I smiled at him before I started to continue my steps and walked towards him.

"Thank you..." I answered as he handed me the rose.

"Nag-abala ka pa, Leiden."

Namulsa siya at mas lumawak ang ngiti niya habang nakatitig sa akin. "How could you be so beautiful and looked worried at the same time?"

"Huh?"

"I can see it in your eyes." Inilahad na niya sa akin ang kanyang braso.

I awkwardly placed my arms on his. "Shall we? Where do you want to eat?"

"Seafoods."

"Alright. I missed to watch you eat."

I rolled my eyes. "Pinagtatawanan mo pa rin ba ang lakas ko sa pagkain?"

"Nah, it's cute. Until now, I am still in awe with your metabolism. Saan mo inilalagay ang mga kinakain mo? Mas marami ka pang kumain sa akin."

While waiting in the lobby, as we looked for an electronic beach car, I couldn't help but remember Keaton. He was still my boss during that time, he was so cold yet, I really enjoyed that day.

I shook my head. I shouldn't think about him right now. Narito ako dahil may dapat kaming pag-usapan ni Leiden at para maabala ako sa ibang bagay.

"Seriously?" rinig kong sabi ni Leiden.

Nang sundan ko ang tinitingnan niya ay awtomatiko na rin kumunot ang noo ko. How could he quickly move so fast? Sa pagkakatanda ko ay nauna ako sa kanyang bumaba.

Bakit naging driver na naman itong si Aldus Ferell?

"I'm sorry about that idiot—" nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Leiden.

"No, you don't need to worry. Ako ang—"

Pero mukhang wala na sa akin ang atensyon ni Leiden kundi kay Aldus Ferell na naman. "Bakit ako ang nakikita ng mga gagong iyan?"

Napangiwi ako. "W-Why?"

"They are pushing a certain girl with me..."

"Oh my gosh, really? Sino?"

He shrugged. May tumigil ng electronic car sa harapan namin, sinabi ni Leiden kung saang restaurant kami papunta.

"I already gave our coupons. You can refund your money at any moment, Ashanti."

"Thanks, Leiden."

Nang nakarating kami sa restaurant na sinabi niya, hindi ko maiwasang humanga. Matagal na akong nagpapabalik-balik dito sa Montenegro Resort pero parang laging may mga bagong nadadagdag.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon