Kabanata 29

9.6K 195 42
                  

29 – Still

"Nay.."

Inabutan ko siya sa loob ng bahay na nag-aayos ng mga unan sa sofa. She immediately smiled at me when she saw me. She looked prepared today. Mayroon pang kaonting makeup sa mukha at panlakad na damit ang suot.

"Malia. Napadalaw ka, anak?"

"Wala naman, nay.."

Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ang pagtataka sa isip ko kung bakit pumunta rito si Noelle ay naroon pa rin. Hindi ko alam ngunit pakiramdam ko ay hindi ko siya basta dapat tanungin.

"Bakit nga pala hindi ninyo sinasagot ang tawag ko kanina?"

"Medyo maraming lang ginagawa.." aniya saka tumungo sa kusina. "Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita."

Tumango ako at sumunod sa kaniya. I sat down on the chair while staring at her. Ipinaghanda niya ako ng pagkain at inilagay iyon sa lamesa. She even smiled and sat beside me.

"Ano-ano ang mga ginawa ninyo at parang pagod kayo? May bisita bang dumating?" Tanong ko.

"Wala naman. Sino namang dadalaw sa atin dito?"

I shrugged. "Hindi ko po alam.. Baka lang pumunta ang mga bisita ninyo."

Nanatili ang peke kong ngiti. Noelle just came here. Bakit hindi niya banggitin sa akin iyon? Napadaan lang ba talaga siya rito? Kung nag-usap sila at bumisita ang babae, bakit hindi niya sabihin sa akin?

"Kumain ka na."

Tumango ako. "Salamat po, nay."

I started eating what she prepared. Tahimik akong kumain habang binabagabag ako ng nakita ko kanina. Dumagdag pa iyong mga salita ni Camila sa akin. There's something wrong with them. Ganoon na rin kay nanay. Bakit ayaw niyang aminin ang totoo?

"Oo nga pala. Kailan ang balik mo ng Maynila?"

"Malapit na, nay. Patapos naman na ang plano at nalalapit na ang kasal kaya pauwi na rin ako ng Maynila." Sagot ko.

Tumango siya na mayroong ngiti. "Mabuti iyan. Sa wakas ay magiging maayos ka na ulit doon."

I smiled back with confusion but I didn't show it to her. Pati si kuya ay napasok na rin sa isip ko. They both want me to go back as soon as possible. Samantalang noong naroon ako sa Maynila ay kinukumbinsi nila akong umuwi rito.

"Kumusta naman kayo rito, nay? Anong mga pinagkakaabalahan ninyo?" Usisa ko.

"Wala naman.. Gawaing bahay at pagbisita sa taniman. Minsan ay nanonood lamang ako ng mga palabas."

"Ganoon po pala.." tumango ako. "Noong isang araw po kasi ay pinuntahan ako ni kuya. Hinahanap niya kayo dahil hindi raw kayo nagsabi."

Umawang ang labi niya. Inaasahan kong mayroon siyang ibang sasabihin ngunit umiling lang siya. Para siyang kinakabahang tumawa.

"A-ah.. Iyon ba? Nakaligtaan ko lang naman. Pero, nakausap ko na si Lance."

I nodded at her and continued eating. I can feel her tension now. Mayroon siyang hindi sinasabi. Ano naman kaya iyon? May kinalaman ba iyon sa pagpunta ni Noelle rito?

Bumaling ako sa kaniya. "Nasaan nga po pala si kuya?"

"Na sa kuwarto niya. Nagpapahinga."

"Hindi din kasi siya sumagot sa tawag ko. Akala ko ay marami kayong ginagawa rito."

Nanay just sighed and agreed to me. Nagpatuloy ako sa pagkain habang sinusubukang basahin ang na sa isip niya. Sa tuwing tumitingin siya sa akin ay umiiwas ako.

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon