Kabanata 28

9.7K 173 42
                  

28 – Mystery

I didn't know where I got the strength to leave that place. Sa sobrang panghihina ay akala ko, hindi na ako aalis at doon na mananatili. Nang iwanan ako ro'n ni Caleb ay parang hindi ako makagalaw at tahimik lamang na lumuha. Good thing I brought my car with me. Hindi na inusisa pa ng team ko ang pag-iyak ko dahil hindi ko naman sila kasama.

A week have passed. Almost everything was done. Mula sa invitations, mga telang in-order ay narito na lahat. Hindi na kami nagkaroon pa ng meeting kasama sina Caleb matapos ang pagpunta namin sa Bangui. Mabuti na rin dahil hindi ko alam paano haharap sa kaniya matapos iyon.

"Miss Malia?"

"Yes?"

Agad akong tumungo sa pinto nang mayroong tumawag sa pangalan ko. I opened the door and saw Fritz holding a phone. I smiled and greeted him a good morning.

"Miss Noelle is calling. She said she wants to talk to you."

I nodded. "Tungkol saan daw?"

Hindi siya sumagot at iniabot lang sa akin ang phone. I closed the door and went inside the room. Si Tyler ay nagkakape na at nanonood ng T.V. I placed the phone on my ear.

"This is Malia, Noelle."

"I want to change the entire wedding."

Kumunot ang noo ko. "What?"

Binitiwan ko ang basong hawak at sumandal sa counter para pakinggan ang sinasabi niya. Is she kidding me? Kung kailan matatapos na?

"I wanna change everything. Ayoko ng planong iyon."

"Why? Everything is finalized. Higit sa kalahati na ang nagawa namin."

She hissed. "I don't care anymore, Malia. Just change it."

Her voice was cold and serious. Hindi ko maiwasang mag-alala at magtaka kung anong problema. Nag-away ba sila? Why does she want to change it all of a sudden? Hindi naman iyon ganoon kadali.

"Is there something wrong? May hindi ka ba nagustuhan?" Tanong ko.

There was a silence on the other line. Mayroon akong narinig na lagabog na parang may nahulog na kung ano. She sniffed and spoke again.

"Sorry.." she sighed. "Everything is messed up. I need to think about this. I am so sorry."

"Noelle, what's wrong? Nag-away ba kayo ni Caleb?"

Hindi siya ulit sumagot. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. I need to know her problem and reason. Dahil kung kaya namang solusyunan, hindi na namin kailangang magsimula sa umpisa.

"I want to change it, Malia. Change it."

I inhaled deeply. "If we're going back to the start, then we need to meet again. When are you free?"

"I hate this!"

"Noelle? Is everything okay?"

Hindi ko na naiwasan pang mag-alala. Her voice sounded like she's in distress. Pumikit ako nang mariin. May kinalaman ba si Caleb dito? Nag-away sila?

"Change it! I don't want the plans and I never wanted it! I want you to change everything now!"

"Calm down, please.. Let's schedule a meeting so we can talk about this."

Sunod-sunod na tunog ang narinig ko mula sa kabilang linya. Wala na siyang sinabing kahit ano at parang pinatay na ang tawag.

"Noelle? Hello?"

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon