Published Under Pop Fiction

385K 4.6K 368
                  

His Possessive Ways is now published under Pop Fiction (Summit Media Publishing Company) P. 195.00 only! I will also have my first book signing at Manila International Book Fair this September 16, 2017, Saturday, 10 AM to 12 PM. See you there and grab your free hugs and kiss(es)! Thank you, Repas!

 See you there and grab your free hugs and kiss(es)! Thank you, Repas!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
🎉 Tapos mo nang basahin ang His Possessive Ways (Published Under Summit Media) 🎉
His Possessive Ways (Published Under Summit Media) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon