35 Promise me

39.5K 1.1K 70
                  

Bree POV

"Clyde, Hindi ako si Guillermo. Huwag mong isisi sa akin pati ang kasalanan ng tatay mo sa'yo." Mahinahon kong ani kay Clyde. Nakita ko ang biglang paninigas ng likod niya sa sinabi ko. Nahigit ni Clyde ang hininga niya sa sinabi ko.

"Hindi siya kasama sa usapan natin." Malalim ang naging boses ni Clyde ng sabihin niya iyon. He said it in a way of a warning. That I'm treading a dangerous topic he doesn't want to tackle.

"Pero bakit parang isinasama mo? Bakit parang inilalabas mo ang galit mo sa kanya sa akin? Bakit parang ang kasalanan ng ama mo ay gusto mong pasanin ko rin? Inaamin ko, nagkamali ako, Clyde. Sa simula ng pagsasama natin, minata kita at kinutya. Inaamin ko iyon. But when I get to know you, you gained my respect and my admiration. Hinahangaan kita Clyde, mula sa mga prinsipyo mo sa buhay, ang kabaitan mo at pagiging mapagmahal at maalaga mo. And I wanted to be a better version of myself because of you. Kaya magkaiba kami Clyde. Magkaiba kami ni Guillermo. Huwag mong isisi sa akin ang kasalanan ng tatay mo sa'yo." Ramdam ko ang pamamasa ng mga mata ko habang bumabalik sa isip ko ang masasayang pagsasama namin at ang pagkasira ng lahat ng iyon. Sobrang sakit.

"Don't lie to me, Bree. Don't tell me you're different. Pare-pareho lang kayo ng tingin sa akin. Na kayang-kaya niyo akong hamakin, gamitin at paglaruan. At pagkatapos ay maaaring itapon na parang basura. I will never be a victim of your lies and manipulations again." Anito pero may lambot na sa tono niya. Hindi rin siya makatingin sa akin.

"Then tell me Clyde, what does it feels like?" Napalingon na sa akin si Clyde. Gumuhit ang sarkastikong  ngiti sa aking labi."What does it feels like that you are now one of us? Masaya ka ba na pinaglaruan at ginamit mo ang mga kumpanyang pinahirapan mo para lang makaganti sa akin? What did your actions made you? Biktima ka pa rin ba? O isa ka na rin sa mga taong kinamumuhian mo? Tell me, what does it feels like to have all the money and power in the world and yet you chose to make the people around you suffer? Kinain ka na rin ng sistemang kinamumuhian mo. Ano ang pagkakaiba mo sa ama mo?" Kita ko ang pamumula ng mukha ni Clyde. His jaw hardened and his fist clenched and unclenched. His lips thinned and for a moment I saw the burning anger in his eyes.

"It's all thanks to you, Bree. You made me who I am today." He gritted. His eyes still shooting daggers.

"No. You did it to yourself, Clyde. You chose to leave me that day rather than confront me. Dahil sa umpisa pa lang nabuo mo na sa isip mo kung ano ako. Noon pa man, buo na sa isip mo na katulad ako ng ama mong tinalikuran ka. You never gave me the chance to prove myself to you. You never gave me the chance to tell you my truth." Madamdaming sagot ko sa kanya.

"Don't tell me I didn't try, Bree. Because everytime you denied me to everyone, you broke me to pieces hanggang sa maubos ako! Your truth? What truth?! Tell me! Ano pa ang sinasabi mong katotohanan? Hindi ko na kasi mapaniwalan sa dami ng kasinungaling mo!" Clyde is now furious. Pareho na kaming nasa binggit ng pagsabog ng aming mga galit.

"The truth is I fell inlove with you! And I didn't denied you back then because I'm ashamed of you!" Muling pumatak ang luha ko. I let him see me cry. I wanted to show him how hurt I am with his words. Namutla si Clyde sa sinabi kong iyon. Natulala siya. Magkakahalong emosyon ang kakikitaan sa mukha niya. Gulat, takot at pagkalito. And I can also see the hurt in his eyes by the way he looked at me. He is hurting too.

"Itinago ko noon ang relasyon natin mula sa lahat ng board members dahil natakot akong mawalan ka ng trabaho. Natakot akong pagtulungan ka nila. Natakot akong kutyain ka nila. I thought I was saving you! At pinakakinatatakutan ko noon ay ang mawala ka sa akin! And I don't want you to go through all that trouble because I was the one who forced you into this goddamn marriage! Pinilit kitang pakasalan mo ako kaya kinailangan kitang protektahan sa kanila. And everyday I regret denying you because I lost you! I lost you, Clyde!" Pinahid ko ang luhang sunod-sunod na tumulo sa pisngi ko. Kita ko ang pagtiim-bagang ni Clyde, namumula na din ang kanyang mga mata.

"I understand where this anger is coming from Clyde. You were denied by your own father, but please don't take it out on me! I was only trying to protect you from malicious people hiding behind their corporate suits. Believe it or not, I was really trying to protect you! I don't want them to ruin you! But in the end, it ruined us. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, I would have proudly told them who you are in my life, Clyde." 'Di na ako nag-abalang pahiran ang mga luha kong patuloy lang sa pagtulo. Namumula na rin ang mga mata ni Clyde habang iniiwasan niya akong tignan. Pagak akong natawa habang pinapanood ang mga nagdaraang emosyon sa mukha ni Clyde.

"You know what's funny?!" Sarkastiko kong turan. "Nalaman ko ang pinakaimportante sa buhay ko ng mawala ka. Dahil ikaw pala iyon. Not the money, not my position and not my company. Ikaw pala ang naging pinakaimportante sa buhay ko. And I was so stupid to not realized it back then." Pag-amin ko sa kanya. Clyde didn't know how to react so he remained silent. He didn't want to believe anything I said at nasa mukha niya ang sobrang gulat. I waited for him to say something. Anything, but nothing came out of his mouth. Lalong nagsunod-sunod ang pagpatak ng luha ko sa pananahimik niya. It only meant one thing, he doesn't believe me.

"You can have my company. Kung ang pagwasak sa kumpanya ko ang tanging makakapagpagaan ng kalooban mo, then destroy it. Tear it down into pieces, devour it. But when you're done, promise me one thing... that you will be yourself again. Ibalik mo ang Clyde na minahal ko." Pagkatapos ay mabilis kong hinarap ang pinto at lumabas doon. Tumakbo na ako sa nakabukas na elevator. Nanginginig ang kamay ko na pinindot ang parking button ng elevator. Pasarado na ang pinto ng elevator ng marinig kong bumukas ang pinto ng room na pinanggalingan ko. Clyde was running after me but I quickly hit the close button of the elevator. Hindi na niya ako naabutan.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon