23 Denial

34.3K 916 77
                  

Bree POV

Buong kumpiyansa sa sarili ang nararamdaman ko pagkalabas ko pa lang ng elevator ng seventh floor building, ang palapag kung saan naroon ang conference room na paggaganapan daw ng isang pagpupulong. Naitimbre sa akin ni Howard na ipinatawag daw ni Miguel Argueles ang lahat ng miyembro ng board para sa isang biglaang meeting. I knew instantly that this meeting is about me. I can feel it in my bones that this out of the blue meeting instigated by Miguel Argueles is his pathetic move to depose me from my position.

Rinig ang malakas na tunog ng aking takong sa marbled floor ng seventh floor. Nasa likod ko naman ang humahangos na si Clyde habang bitbit ang mga papeles na naglalaman ng iba't ibang dokumento tungkol sa kumpanya na pwede kong kailanganin. Halata ang takot sa mga mukha ng empleyado sa palapag na iyon ng makita ang striktong ekspresyon sa mukha ko habang naglalakad. They tried hiding behind their cubicle's desk when I tried inspecting the whole floor, avoiding eye contact from me.

"Hello! Good morning! Hi! Good morning!" Masiglang bati ni Clyde sa mga nadadaanan naming cubicle ng empleyado na marahang ikinangiti ng mga ito.  Unti-unti silang dumederetso ng pagkakaupo mula sa pagtatago. Mukhang nahawa din ang iba sa magiliw na bati ni Clyde ng ibalik nila ang pagbati at pati na din ako ay binati  din nila. I curtly nodded my head in return to their awkward greetings.
Walang nagawa ang sekretarya ni Argueles kung hindi ituro ang kinaroroonan ng mga magpupulong ng tanungin ko ito. 

"When did this meeting start?" Dumadagundong na tanong ko habang nakatingin sa saradong pinto ng conference room. Ramdam ko ang pagfreeze-up ng lahat ng empleyado sa palapag na iyon na para bang mababaril ang sino mang kikilos. All of the employees instantly knew that something is wrong when I went down to their floor without any notice.

"K-k-kaka-umpisa pa-pa lang po Ma'am." Nauutal na sagot ng nakayukong sekretarya sa aking kaliwa. Halata namang naawa si Clyde sa kapwa niya sekretarya ng kalbitin niya ako sabay nguso sa nakayukong dalaga. But being empathetic is the last thing I want to be. I'm livid with the idea that Miguel Argueles has the balls to plot this insignificant plan to oust me, not that he can.

"Ma'am relax ka lan..." hindi na natapos ni Clyde ang mga sasabihin niya ng malakas na buksan ko ang pinto. Gulat ang mababakas sa labintatlong lalaki na naroon, maliban lang sa nangingiting si Howard. Nag-aatubili silang napatayo ng humakbang na ako papasok sa kwarto. Miguel Argueles paled when my eyes landed on him. Napatayo din ito at hinarap ako. I stood in front of him, eyeing him until he nervously smiled.

"I-It's good you're finally here. W-we can now start the m-meeting." Ani Miguel na ikinataas ng isa kong kilay.

"You mean this meeting? This meeting that I didn't know? This meeting that I'm not invited to?" I said while making a hand gesture at all of them. Miguel began to nervously laugh. Nagkakatinginan naman sa isa't isa ang ibang naroroon. Halatang kinakabahan din.

"Of course not. I've notified everyone to this meeting. Maybe your stupid secretary just forgot to remind you." Palusot pa ni Miguel sabay pakutyang tinignan si Clyde. Hindi ko iyon nagustuhan kaya naman humakbang pa ako palapit kay Miguel na ikinaatras naman nito. Mapaghamon ang aking mga titig sa kanya.

"What did you call my secretary Mr. Argueles?" Matalim na aniko. Ulitin niya muli ang pagkutya kay Clyde at may kalalagyan siya.

"Relax Ms. President! Why don't we all take our seats and get to the bottom of this meeting so we can finish as soon as possible?" Pumagitnang ani Howard na ikinatango ng pag-sang-ayon ng lahat.

Kaya naman inagawan ko ng upuan si Miguel.  I wanted to be on the head seat of that table. Nagkakamot ng ulong napaupo na lang sa upuan sa aking kaliwa si Miguel habang humatak din ng upuan si Clyde at naupo sa aking bandang kanan.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon