31 One of us

37.8K 966 56
                  

Bree POV

Pinasadahan ko ng kamay ang black jumpsuit na iniabot sa akin kanina ni Clyde. Elegante at mukhang mamahalin ang tela ng damit na iyon. Hindi ko alam kung paano niya iyon na-produce ng ganoon kabilis. Pero inabot niya iyon pagkatapos lamang ng tatlumpong minuto. It fits me perfectly. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin ng restroom ko and my face looks clear and my skin supple and pinkish. I look glowing. It must be what they called the after sèx glow. Napailing na lang ako habang muling naghugas ng kamay sa sink.

I can't believe we did it at the office, again.

Pagkalabas ko ng banyo ay wala na si Clyde. Nagtatakang napalabas ako ng opisina para lang makitang malakas na nagtatawanan ang mga nagkukumpulan kong empleyado. Their exaggerated laughters echoed through the whole floor. Kaya naman napalakad ako papunta sa kanila. Lalong bumaon ang kunot sa noo ko ng makita kung sino ang pinagkukumpulan nila. Clyde is half sitting at one of the tables at the center of all my employees, talking like my employees are his friends.

"Bree." He cheerfully called me when he saw me and quickly walks towards me. Nasa mga mukha ng mga empleyado ko ang kakaibang ekspresyon na hindi ko maintindihan. Na para bang may malaking lihim silang natuklasan. Clyde kissed me on my left cheek that earned him hoots and applauses from my employees. Nasa mukha ko naman ang pagkagulantang.

"I told them I'm your boyfriend." Bulong niya sa akin na ikina-init ng pisngi ko. Napaligid ako sa mga empleyado ko at nasa mga mukha nila ang kilig at saya. Everyone were wearing smiles as they happily looked at us. Napilitan tuloy akong ngumiti ng pilit sa kanila.

"Why do you have to say that?" Mariing bulong ko kay Clyde.

"Your office isn't soundproof. I think Aria and Brenda might have an idea." Napapikit ako sa sobrang kahihiyan sa sinabing iyon ni Clyde.

"Para hindi na din sila magtaka kung mabuntis kita. Just to be on the safer side. Then they'll know who the father is." Napahigit ako ng hininga sa sinabing iyon ni Clyde. His intention will always feel like a slap in the face. Oo nga pala, he's here because he wants a child from me. He is doing this because he wants an heir, and then we'll part ways. Tatlong buwan na lang at matatapos na ang unang agreement namin. Makakalaya na siya sa akin pagkatapos noon. He must have that deadline in mind.

Walang imik siyang narinig sa akin kaya naman pumaling siya sa mga empleyado kong nagkukumpulan pa rin at mukhang kami ang topic nila.

"Oh paano? Naniniwala na ba kayo?" Mapagbiro ang tono ni Clyde na para bang kaibigan niya ang lahat ng nandoon. Malakas na nagtawa ang mga empleyado ko sa departamentong iyon.

"Totoo nga pala Sir, naniniwala na kami." hagikgik ni Brenda.

"Papaano yan, Sir? Ambagan na lang kami." Lulugo-lugong ani noong isa. Napakunot ang noo ko sa sinabi ng isang empleyado ko. At talagang nakipagpustahan pa yata si Clyde. Clyde laughed aloud. He is cheerful today, almost like the old Clyde I knew.  And the sound of his laughter made my heart beats louder in my chest. I like his laugh. I miss it.

"Hindi na kayo mabiro. Joke lang iyon! Ako pa ang manlibre sa inyo, gusto niyo?" Malakas na naghiyawan ang mga empleyado ko. Sabay-sabay silang umoo.

"Company dinner! Company dinner! Company dinner!" Sabay-sabay nilang cheer.

"Oo ba! I'll reserve the whole restaurant for us." Pahayag ni Clyde na muling ikinagulo ng mga empleyado ko. Sayang-saya sila sa sinabing iyon ni Clyde.

"Wow! Bigatin ka pala, Sir!" Ani Aria.

"Ang swerte ni Ma'am!" Imik noong isa.

"Bagay na bagay talaga kayo!" Kinikilig pang ani nung isa pang empleyado ko.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon