Bossy Bree

19.2K 244 8
                  

Mula ng magkasakit ang kanyang ama, Bree Montecillo acted as the CEO of a multimillion-dollar corporation and she can say that she did a great job. It made her the toughest, smartest and reliable woman in the corporate world. She made sure that everything goes according to her plans, pero papaano kung may hadlang na kondisyon ang ama niya tulad ng sa will and testament nito na kailangan niyang magpakasal bago totally mapasa-kanya ang majority shares ng kumpanyang pinaghirapan niya at ng kanyang ama. At ang lalaki pang kailangan niyang pakasalan ay isang nerd na secretary niya lamang. The nerdy guy that she never even wanted to lay her eyes on...

What will the great Bree Montecillo would do? When that nerd of a man doesn't want to marry her after offering him all the money and power in the world.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon