11 Almost but not quite

35.8K 973 32
                  

Bree POV

Clyde burst into my office in heavy strides wearing a brooding look on his face. By the way his jaw tightened and his nostrils flared, It's obvious he is furious. As to the reason why, I can almost guess what it is. But still, I asked.

"What is it?!" Kunwari ay walang gana kong tanong.

"May dinner meeting ka pala kay Mr. Alcantara. Bakit 'di dumaan sa akin ito? Kung hindi pa tumawag ang secretary niya to confirm the meeting ay hindi ko malalaman ito?" Clyde accused, like I did something unforgiving to him.

"We set it yesterday. We wanted to catch up." I nonchalantly said. My focus still on my laptop screen.

Why do I even have to explain myself to him?!

Para namang nabasa niya ang nasa isip ko ng sinabi niyang...

"I should know these things because I'm your husband, aside from being just your secretary!" Nanggagalaiting sagot nito. Doon na ako sumadal at tinitigan siya. Nakipagtitigan naman sa akin ang lalaki. Nakikipagmatigasan. I just shrugged my shoulder, unaffected by his outburst. Who cares if he's angry anyway? I don't.

"Is it stated in our contract that we have to tell each other every single detail of our everyday life?" Sarkastikong turan ko sabay muling dinedma siya. Kunwari ay may binabasa akong dokumento at doon na nakapokus ang atensiyon ko.

"Fine." He looked frustrated then release a heavy sigh.

"A reminder Ma'am, you have a dinner meeting at La Fresca around seven p.m. with Mr. Alcantara. A dinner for three...." Bigla akong napaangat ng tingin kay Clyde.

Three?!

"...because your husband also said he'll come. I invited myself, kailangan din naman namin mag-catch up ni sir Howard." Pagtatapos ni Clyde sa sinabi niya na nagpa-awang ng labi ko. Mabilis akong napatayo ng makitang palabas na ng opisina ko si Clyde.

"No. You can't come! Its... its not....You can't!" Natatarantang habol ko. Muling humarap sa akin si Clyde.

"Either I go with you or you don't go!" Matalim nitong sagot sa akin na ikinatalim din ng tingin ko sa kanya. Our eyes are battling who would give in first, who would look away. But I know I'm on the losing end. I can't meet Howard with Clyde tailing along. Tiyak ako lang ang mapapahiya sa ikikilos ni Clyde.

I looked away. Defeated.

"Cancel the meeting." Naiiritang ani ko na lang. Hindi ko maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Muli akong yumuko sa mga dokumentong hawak ko kahit na ba wala doon ang isip ko. For a full minute I can feel Clyde's stare. I don't know why I suddenly felt squirmish so I ignored what he's doing and didn't look up. I heard another heavy sigh from Clyde then my office door slowly closes. Doon lang ako nag-relax ng makalabas na si Clyde. Napahilot ako ng ulo ko.

My gawd! That nerd is acting like he owns me! That I am truly his wife! And to think I have to endure that guy for three years! My gawd!

They say silence is the best revenge for a fool. And I think Clyde is acting like a fool thinking he can dictate what I should and shouldn't do. Clyde is trying to make small talks on the way home but all I did was ignore him all the way and didn't even spare him a glance. Ramdam naman ni Clyde ang pagsama ng timpla ko sa kanya kaya hindi na rin ito sumubok pang mangulit. Pagkatigil na pagkatigil ng kotse ay agad din akong bumaba at dumeretso kaagad paakyat sa pangalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang kwarto ni Clyde.  I instantly saw my vanity table placed near the bookshelf. Mukhang nagawa ng maghakot ni Clyde at nailipat na kaagad ng lalaki ang mga gamit ko. Binuksan ko ang cabinet para lang makita ang maayos na pagkakasabit ng mga damit ko doon.  Cylde doesn't own a lot of clothes and my own clothes took up all the spaces from the almost bared cabinet.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon