28 Trapped

33.5K 921 59
                  

Bree POV

The moment that I kiss him back is the moment that he pulled away from me. And I was staring at him dumbfounded. My hand reaches out to him. Grabbing his suit as I tiptoe just to kiss him again. But he just stepped back and brushed my hand off of his suit. Daig ko pa ang binuhusan ng malamig na tubig sa paraan ng paglayo niya. By the way his lips tugged at the corner of his mouth made it clear to me that he is only toying with me.

"You still taste the same, Bree." Aniya na nagpatiim ng bagang ko.

"You too." Nagtatapang-tapangan kong sagot na ikinatawa ng pagak ni Clyde.

"Still the same Bree. Cold on the outside but we both know what you are when we're in bed." Makahulugang anito na ikinasinghap ko. I can feel my cheeks burning at that direct insult. Agad din niya akong tinalikuran at tinungo ang lamesa kung saan may nakapatong na bote ng wine. Binuksan niya iyon at nagsalin sa baso bago siya sumalampak sa paborito niyang upuan. He leisurely drank his wine while openly staring at me. Hindi ko naman masalubong ang titig niya kaya napaligid ang tingin ko sa paligid. The bedroom is still the same. Nakapagtatakang malinis iyon na para bang dito nakatira ang lalaki. There were even discarded clothes on the bed.

"Let me guess, you're here because you want my building?" May pagka-aroganteng anito na nagpabalik ng tingin ko sa lalaki. Ibang-iba na ang dating ni Clyde. He is too conceited now but nevertheless it's goddamn appealing. It's exciting to see him this way but at the same time, I hate it. I hate how he can insult me and gets away with it because he just can.

"Yes." Tanging sagot ko. Pagkumpira sa dahilan kung bakit ko siya nilapitan. But I'm glad I did run after him because my heart is rejoicing at the sight of him. Seeing him this close made my heart flutters. I missed him so much. Kahit na ba ang lamig ng pakikitungo niya sa akin at puro pang-iinsulto pa ang natatanggap ko. But I know I deserve his wrath kaya naman hinahayaan ko siya.

"And what can you possibly offer me that can convince me to give it to you?" He sounded sharp, calculating, almost business-like. Parang hindi na siya ang Clyde na kilala ko. Hindi na siya ang soft-spoken na lalaki na nakilala ko. Wala na ang lamlam at sigla sa mga mata niya, napalitan na iyon ng talim at galit. At ako ang may gawa non. I did this to him. I made him like this. Hindi siya ganito dati, nagkaganito lang siya ng dahil sa pagpapakasal niya sa akin. Napahigit ako ng hininga bago sabihin ang mga katagang ayaw ko sanang sabihin pero parang kailangan na. I have to undo what I did to him so he can stop being hateful.

"I can give you your freedom back. Let's get our marriage annulled." Sagot ko sa kanya kahit na ba parang pinipiga ang puso ko sa sinabi ko. I had to let him go. At sana ay magawa pa niyang maibalik kung sino talaga siya. The kind, loving and sweet guy that I fell in love with.

Sandaling natigilan si Clyde. Naiwan pa sa ere ang baso na dapat sana'y iinumin na niya na wine. Napasinghap ako ng biglang ibato iyon ni Clyde sa sahig. Gumawa rin iyong ng malakas na ingay sa pagkakapira-piraso na nagdulot ng pagka-alarma ko. Kumalat ang likido ng alak sa bughaw na carpet ng kwarto. My eyes widened when Clyde stood up. He looked murderous when he started walking towards me that my knees began to shake.

"You are making it sound like you're doing me a big favor! But in the end you are the one who reaps the benefits!" Gigil na aniya habang malakas na hinampas ang pinto sa tabi ng mukha ko na ikinaigkis ng katawan ko sa gulat.

"How long has it been? Ah! Almost three years! How convenient for you, Bree. You finally owned the majority of your shares and now you think you can ditch me because I have no more use to you?!" He bellowed bitterly. His face contorted with so much anger that it's almost frightening.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon