38 Epilogue

43.9K 1K 73
                  

Bree POV

Mabilis na napatayo ako na ikinalingon sa akin ng lahat ng taong naroroon. I gave out a loud sigh before walking intently towards Clyde who looked at me with curious eyes. What does Clyde expect?! That I'll be over the moon happy just because he made me president again?! I know he is trying his best to save my position for me. He even gave back his acquired shares to the Sinclairs. The question is... why? What are his intentions?! Nang makalapit ako kay Clyde ay agad na hinablot ko ang braso niya.

"Gentlemen and ladies, please excuse Mr. De Vega and I. We need to have a quick talk before we finalize this meeting." Mariin kong ani sa lahat habang pinapasadahan silang lahat ng tingin. Bago pa makapagsalita si Clyde ay malakas ko na siyang hinatak palabas ng conference room. Kung tutuusin ay hindi ko naman talaga kayang hatakin siya palabas, Clyde just let me dragged him out. Pagkasarandong-pagkasarado ng pinto ng conference room ay mabilis ko siyang hinarap.

"What are you up to? Why are you doing this?" Nasa boses ko ang pagtataka at pagkabahala. It pays to be cautious and I wanted to be cautious when it comes to Clyde. I came to terms that now, Clyde can do anything he pleases. He can do whatever the hell he wants. Halos ilang segundong pagsasalita nga lang ang ginawa nito kanina pero parang maamong aso na kakawag-kawag ang buntot ang lahat ng nasa conference room kanina. Even I can't do that, when in fact, I should be the one in charge. All those shareholders and board members are looking at him as if he is God himself. I'm sure all of the board members and shareholders are over the roof happy knowing that I'm married to a De Vega. It made our company an ally to one of the strongest and reliable company in the world.

Ngumiti sa akin ng malapad si Clyde habang pinapasadahan niya ako mula paa hanggang matapos iyon sa aking mukha. And while he is taking his time ogling me, I can feel my body responded by the way I felt warm all over.

"I miss you wifey, I wanna make out." Ani Clyde habang titig na titig siya sa labi ko na pakiramdam ko ay nanuyo. Agad ko iyong pinasadahan ng aking dila habang naeeskandalong iniligid ko ang paningin sa mga empleyadong nagtatrabaho sa 'di kalayuan. Mukhang wala pa namang nakakapansin sa amin. Tinaliman ko ng tingin si Clyde.

"Make out?! Are you out of your mind?! Ano bang pinagsasasabi mo d'yan De Vega?!" Mahina pero pagalit na bigkas ko. Pero napa-abresiete ako dahil ramdam ko ang biglang pagiging sensitibo ng pakiramdam ko sa suhestiyon niya. Damn my lustful appetite for this guy!

"Ah.. I mean make up! Let's make up, my wifey...Bati na tayo." Masuyong anito sabay hakbang papalapit sa akin na ikina-atras ko naman.

"After making me your emotional punching bag, you want me to just forgive you?" Matalim na tingin ang pinukol ko kay Clyde. Pero 'di natinag non ang lalaki. He caught my waist and pulled me to him. He looked at me with those loving eyes and I know I'm on the verge of melting in his arms. One touch is all it takes for him to dissolve all my resolves. I'm in danger.... I'm in danger of falling into his trap again.

"I'm sorry. I didn't know I was releasing all my pent-up anger on you. Please forgive me? Let's start again. And this time, no more lies." I can see the sincerity on his face but my mind is ovethinking of the possibility of being screwed over. Tinaggal ko ang kamay niya sa bewang ko at umatras muli ng ilang hakbang. Clyde looked confuse but I need to think clearly. I took another step back before facing him again.

"Are playing me again? You think I'll just go along with whatever you decide? Alam ko isa ka ng De Vega, the all powerful billionare De Vega! No one can cross you now. Everyone is hanging on your every word and doing anything you pleases as if you're the law. But I know better! Kaya mo lang ginagawa ito para may leverage ka na panghahawakan sa akin. You want me to owe you one! You're doing this because you want me to produce you an heir! Tama ba ako sa intensiyon mo? You can't manipulate me to do whatever you bid, Clyde. I am my own woman. I made a mistake by trusting you and I'm not stupid enough to repeat it! I failed in protecting my company and I have to pay the price of being so reckless and trusting. You can have my company for now De Vega but that does not mean I will not get it back from you!" I said in my controlled voice so that no one can hear it. Nakita ko ang lungkot na dumaan sa mga mata ni Clyde na kaagad din napalitan ng desperation. He looked beaten then anxious. He stepped forward that made me stepped backward again.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon