CHAPTER 27

1.3M 29K 35K
                  

Hi to Iris Gonzaga.

And Hello to: Mary-ann Fruelda, Rosuela Marasigan, Rose Licerio, Duding Hudencial, Joyce Ungco, Lindy Claire Catahan Einar, Ericka Bayle, Nerissa Oyob, Rose-ann Amrille Jacob, Felicres Suacillo and Louella Mercado

CHAPTER 27

"ARE YOU SURE this is it?" Tanung ni Andrius kay Beckett na tiningnan naman ang binigay sa kaniyang address ni Shun para i-check kung nasa tamang lugar ba sila.

"Yes." Sagot niya habang tinitingnan ang text ni Shun sa kaniya at ang building na nasa harapan nila. "This is it."

Napalatak si Andrius. "You do realize that this is a Condominium building. Mahihirapan tayong hanapin ang taong nag-a-upload ng video na 'yon."

"Unless you'll use your men..." Aniya.

Andrius looked at him like he's crazy. "Are you nuts? My Mom will kill me if one of her men ends up in jail."

Napailing siya. "Your family is really weird. Your father is a high ranking official in the Government and your Mom has private armies. Ano ba ang mayroon sa pamilya niyo?"

"My Dad is innocent, my Mom on the other hand isn't." Simpleng sagot ni Andrius bago ito pumasok sa loob ng gusali.

Kaagad siyang sumunod dito. Nang nasa lobby na sila, umupo ito sa isa sa mga sofa na naroon.

"Why stop?" He asked Andrius.

"I called Montero." Ani Andrius. "He wants to shine so, yeah..."

Napabuntong-hininga siya saka umupo na rin sa sofa na katabi ng sofang kinauupuan nito. "Shun will kill us. Pinagmamadali pa naman niya tayo."

"Nah. Its okay." Inilabas ni Andrius ang cellphone. "Ang mahal ng binayad mo sa kaniya. Sulitin mo."

Napailing siya saka tumayo ng makita si Dark na lumabas mula sa Taxi. And when Knight exited from the Driver's seat, he shook his head.

"Velasquez is here." Anunsiyo niya kay Andrius.

Andrius grunted. "That weird count is here again."

Mahina siyang natawa saka sinalubong ang dalawang kapapasok lang sa gusali.

"What's up?" It was Knight.

"Dark at your service." Ani Montero saka bahagyan pang yumukod ang loko.

Nameywang siya, "lets go. We have to find the one who's uploading the video."

"Lets go." Wika ni Andrius saka nauna na itong naglakad patungo sa elevator.

Nang makasakay silang lahat, tinawagan niya si Shun at pinindot ang loud speaker. "Its a condominium building, bud. Can you pin point which floor and room?"

"Bilisan mo, mahal ang oras ko." Sabad ni Knight.

"Ano ka, bayarang lalaki na mahal ang oras mo?" May sarkasmong sabi ni Dark habang nakakunot ang nuo kay Knight.

"Why do you even drive a taxi?" Andrius asked Knight, puno ng kuryusidad ang boses nito.

"Because its fun and I met a lot of new people, and an additional content to the book of my life." Knight grinned. "And they give me tips 'cause I'm very handsome."

Andrius gave Knight an arched look. "And you being a DJ?"

"That's me being a very manly Count with a deep and rich baritone voice."

Tumaas ang dalawang kilay ni Dark. "I understand the deep, but the rich? Hmm...kailangan pa naging mayaman ang isang boses?"

"Boses ko lang." Ngumisi si Knight.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon