PROLOGUE

2.5M 37.9K 12.8K
                  

PROLOGUE

MALAKAS NA NAPABUNTONG-HININGA si Beckett pagkatapos niyang makipag-usap sa ina niya sa cellphone. Looks like he'll be marrying Sarra even though he disagrees to the marriage. His mom would never stop blackmailing him about her health until his status changed from single to married.

The marriage is no big deal to him. Sarra is beautiful, with a sexy body and a good family background. She's a good catch, they say. But unlike his friends, he will not be marrying the woman who means the world to him. That will never happen to him. Never. Hindi na yata niya mararanasan 'yon. His married looks happy, he want the same happiness. Pero hindi mangyayari 'yon sa kaniya.

Bumuga siya ng marahas na hininga saka napatingala sa kalangitan. "This is so fucked up."

Naihilamos niya ang sariling palad sa mukha saka umalis sa balkonahe ng Penthouse niya. Akmang babalik siya sa party na iniwan niya sa salas ng penthouse ng tumunog ulit ang cellphone niya. Ayaw niyang sagutin ang tawag, pero ng makita niyang si Gladz 'yon, kaagad niyang sinagot iyon.

"Well, hello there Mr. Groom." Nanunudyo ang boses ng kaibigan sa kabilang linya.

Napangiti siya kahit pa nga wala siya sa mood makipag-usap. "What do you want, Gladz?"

"Wala naman." May bahid ng ngiti nitong tugon. "Its just that...I called a friend of mine, who called a friend of hers and then called another friend." Mahina itong natawa saka bumulong ng magsalita ulit. "I hired you a strip-teaser." Napabungisngis ito. "Para sa Bachelor's party mo."

Napailing nalang siya. "Yeah, they're here." Hinilot niya ang sentido dahil bahagyang umikot ang paningin niya dahil may karamihan na ring alak ang nainom niya. "Nag-i-enjoy na ngayon ang mga kaibigan ko dahil sa pinadala mo."

Natawa ang nasa kabilang linya. "Whatever, Balahibo. Enjoy."

He gave out a deep sighed. "Yeah, right."

Tinapos niya ang tawag saka malalaki ang hakbang na bumalik sa Party.

It's in full blast already. Pop and rock music filled every corner of his penthouse. Drinks and half naked women are everywhere. The light is dimmed, just perfect for the scene because it gives out a sexy vibe to the place.

Kahit saan siya bumaling, nagkakasayahan ang mga kasama niya sa Party. Naghihiyawan dahil sa mga babaeng halos nakahubad na habang nang-aakit na gumigiling.

Beckett tsked. "No wonder my married friends aren't here." Napailing siya, "just the single ones. Great..."

Nagtungo siya sa kusina saka binuksan ang Ref saka kumuha doon ng beer pagkatapos ay isinara ulit ang Ref at isinandal ang likod ng katawan sa nakasarang pinto niyon.

He rolled his tongue over his dry lips before opening the beer and drinking it.

Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom ng beer ng mahagip ng mga mata niya ang babaeng nakahilig sa hamba ng pinto ng kusina at titig na titig sa kaniya.

A beautiful woman in a black mask with sexy curves.

And she's looking straight at him. Eye to eye. Her lips sexily parted and her tongue peaking in between.

Beckett can feel it; she's seducing him in a most subtle way. And he's transfixed by her.

Those eyes, they were deep brown and tantalizing. Her eyes bored at his like she's reading every flick of emotion in their depths. And her lips...they're red, soft and inviting him to have a taste. Her slender and sexy body has the right curves in the right places. The bodice of her dress push her breast up, he can see the firm cleavage of her breast peaking, like its teasing his imagination. And then the sexy laced skirt that she's wearing. Kitang-kita niya ang mapuputi nitong hita na bumubuhay sa katawan niya. Hindi niya maialis ang mga mata sa maputi nitong binti pataas gitnang bahagi ng mga hita nito na parang natatakam siyang malaman kung ano bang lasa no'n kung titikman niya.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon