CHAPTER 11

1.4M 29.3K 5.7K
                  

Hi to Iris Gonzaga 👋👋

Hello to Jho Anasco ang Marjorie Gallano 😊

CHAPTER 11

ONE P.M. SHARP, sinundo si Ruth ni Beckett sa Boutique. Four hours later, Ruth found herself inside a very beautiful and expensive looking villa with infinity pool, Jacuzzi, wide front and back lawn and a very breathtaking garden complete with mahogany table with two chair, a flower arch hovering an old wooden bench and a small man made fountain inside.

At nang igiya siya ni Beckett patungo sa pinakamataas na palapag ng bahay, sa roof top, hindi niya mapigilang humanga sa mga bulaklak na nakapaligid do'n. Different kind of flowers filled the roof top. From orchids to Hibiscus to Thryallis.

Tumuon ang mga mata niya sa mesang nasa gitna na may nakahaing pagkain.

"Akala ko sa beach tayo pupunta, pinadala mo kasi ako ng swim wear." Aniya habang naglalakad palapit sa mesa saka nilingon ang binata. "At akala ko magdi-date tayo."

"Yes. We're on a date." Ani Beckett saka pinaghugot siya ng upuan. "Hindi ba tayo puwede mag-date dito sa bahay? Walang isturbo."

Wala ngang isturbo. Kaming dalawa lang, eh. Sang-ayon sa isang bahagi ng isip niya bago umupo sa hinugot na upuan ng binata.

"Thank you." Nakangiting sabi niya sa binata na ngayon ay nakaupo na rin sa harap ng kinauupuan niya. "Kaninong bahay pala 'to? Nirentahan mo?"

Umiling si Beckett saka nilagyan siya ng pagkain sa pinggan. "This vacation house is mine. My Dad's graduation gift for me."

"Ah." Sinuklay niya ang buhok gamit ang daliri. Nililipad kasi iyon ng hangin kaya naman panay ang suklay niya. "Fil-Am ang Daddy mo di'ba?"

Beckett nodded as he pours her glass some champagne. "Same with Mom. Parehong silang Fil-Am. Nagkakilala sa U.S. at doon nagpakasal pero namuhay sila rito ng ilang taon sa Pilipinas bago sila nagdesisyong mag divorce at bumalik ulit sa U.S."

Tumango-tango siya saka sumimsim ng Champagne. "Kung sa U.S. sila nakabase, bakit dito ka nag-aral ng College? I mean, dito mo di'ba tinapos ang kurso mo? You we're a transfer student."

Gulat na napatitig sa kaniya si Beckett. "How did you know that?"

"Gladz." Maikli niyang sagot.

Tumaas ang sulok ng labi Beckett. "Hmm...should I feel flattered that you researched about me?"

Mahina siyang tumawa saka sumimsim ulit ng champagne at nagkibit-balikat. "I just asked Gladz. Wala naman akong hidden agenda ng magtanung ako sa kaniya."

Beckett eyebrows arched up. "Really?"

Tumango siya habang may sinusupil na ngiti. "Really..." She then, smiled. "Ang nalaman ko lang mula kay Gladz ay dito mo tinapos ang kurso mo, tapos ilang taon kang nag stay rito bago ka umalis ng bansa para mag Masters sa U.S. tapos ng bumalik ka, ilang taon ka ring nanatili rito at mas naging malapit pa kayong magkaibigan ni Gladz and then you got engaged but months after you broke off the wedding, you left, hence Gladz anger towards you."

Beckett looked at her in amazement. "Wow. Ang dami mong alam sakin samantalang ako, kaunti lang ang alam ko sa'yo."

"Ask away." Aniya habang nagsisimula ng kumain.

"Sino 'yong lalaking matagal mo ng gusto?" Tanung ni Beckett na ikinatigil niya sa pagsubo.

Her eyes looked at his. "Saan mo naman nakuha ang tanung na 'yan?"

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon